დადგენილება №43/2014 - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2013 წლის 28 ნოემბრის გადაწყვეტილების (საქმე N3/ბ-1058-13) აღსრულების მიზნით უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 14 აპრილის №39/2014 დადგენილებით, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 28 აპრილის №41/2014 დადგენილებით განხორციელებული ცვლილების გათვალისწინებით განსაზღვრული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გიორგი ყიფიანის საკონკურსო დოკუმენტაციის ხელახალი განხილვისათვის საჭირო საკონკურსო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება №41/2014 - “თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2013 წლის 28 ნოემბრის გადაწყვეტილების (საქმე N3/ბ-1058-13) აღსრულების მიზნით სსიპ- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გიორგი ყიფიანის საკონკურსო დოკუმენტაციის ხელახალი განხილვისათვის საჭირო საკონკურსო კომისიის დამტკიცების და მის მიერ გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 14 აპრილის № 39/2014 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
 

დადგენილება №92/2014 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

დადგენილება №92/2014
29 სექტემბერი, 2014

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე–8  მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის  521-ე და 61-ე მუხლების, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 14 ივლისის №73/2014 დადგენილებით დამტკიცებული აკადემიური საბჭოს რეგლამენტის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, მე-6 მუხლის პირველი პუნქტისა და თსუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 26.09.2014, №33403/02 წერილის  საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს აკადემიური საბჭოს შემდეგი დადგენილებები:
ა) სამაგისტრო პროგრამების დამტკიცების შესახებ (დადგენილება №3, 30.10.2006);
ბ) სამაგისტრო პროგრამების დამტკიცების თაობაზე (დადგენილება №8, 27.11.2006);
გ) სამაგისტრო პროგრამების გაერთიანების შესახებ (დადგენილება №16, 19.03.2007);
დ) ბიოფიზიკის სამაგისტრო პროგრამაში “სამედიცინო ბიოფიზიკის” მოდულის დამატების შესახებ (დადგენილება №17, 19.03.2007);
ე) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამების დამტკიცების შესახებ (დადგენილება №37, 17.07.2007);
ვ) გაზაფხულის სემესტრის სამაგისტრო პროგრამების დამტკიცების შესახებ (დადგენილება №66, 28.12.2007);
ზ) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამების დამტკიცების შესახებ (დადგენილება №95, 14.07.2008);
თ) უმაღლესი პროფესიული განათლების პროგრამების დამტკიცების შესახებ (დადგენილება №96, 14.07.2008);
ი) დაწყებითი განათლების შესახებ საბაკალავრო პროგრამის დამტკიცების შესახებ (დადგენილება №100, 14.07.2008);
კ) საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებში არჩევითი საგნების რაოდენობასთან დაკავშირებით (დადგენილება №107, 30.07.2008);
ლ) სამაგისტრო პროგრამის – „მედია და ახალი ტექნოლოგიები“ დამტკიცების შესახებ (დადგენილება №109, 30.07.2008);
მ) პროფესიული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცების შესახებ (დადგენილება №143, 7.10.2008);
ნ) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამების დამტკიცების შესახებ (დადგენილება №145, 28.10.2008);
ო) 2008-2009 წლის გაზაფხულის სემესტრის სამაგისტრო პროგრამების დამტკიცების შესახებ (დადგენილება №160, 21.01.2009);
პ) 2008-2009 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სამაგისტრო პროგრამების ამოქმედების შესახებ (დადგენილება №202, 13.04.2009);
ჟ) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის სამაგისტრო პროგრამების დამტკიცების შესახებ (დადგენილება №258, 16.07.2009);
რ) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2009–2010 სასწავლო წლის საბაკალავრო და დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო  პროგრამების დამტკიცების შესახებ (დადგენილება №259, 16.07.2009);
ს) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2009–2010 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სამაგისტრო პროგრამების დამტკიცების შესახებ (დადგენილება №272, 21.09.2009);
ტ) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამაში ცვლილების  დამტკიცების შესახებ (დადგენილება №273, 21.09.2009);
უ) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე ასირიოლოგიის, სახვითი ხელოვნებისა და დიზაინის, ეთნოლოგიისა და ირანისტიკის სამაგისტრო პროგრამების ამოქმედების შესახებ (დადგენილება №308, 13.11.2009);
ფ) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2010–2011 სასწავლო წლის პროფესიული უმაღლესი, საბაკალავრო და დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო  პროგრამების დამტკიცების შესახებ (დადგენილება №64, 25.06.2010);
ქ) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2010–2011 სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამების დამტკიცების შესახებ (დადგენილება №65/2010, 25.06.2010);
ღ) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის რეზიდენტურის ალტერნატიული დიპლომისშემდგომი (პროფესიული მზადების) საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ (დადგენილება №67/2010, 25.06.2010);
ყ) აზერბაიჯანულენოვანთათვის და სომხურენოვანთათვის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ (დადგენილება №68/2010, 25.06.2010);
შ) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადოქტორო კურსების დამტკიცების შესახებ (დადგენილება №85/2010, 12.07.2010);
ჩ) სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე საერთაშორისო სამართლის სპეციალობის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის  საგანმანათლებლო პროგრამების და  სადოქტორო პროგრამის დამტკიცების შესახებ (დადგენილება №100/2010, 13.09.2010);
ც) საბაკალავრო პროგრამის –„კავკასიოლოგია“ (რუსულენოვანი) – დამტკიცების შესახებ (დადგენილება №117/2010, 13.10.2010);
ძ) 2009-2010  წლის  სამაგისტრო  პროგრამების  სასწავლო გეგმებში ცვლილებების შეტანის შესახებ (დადგენილება №118/2010, 13.10.2010);
წ) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროგრამებში ცვლილებების შეტანის შესახებ (დადგენილება №119/2010, 13.10.2010);
ჭ) 2010-2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტებზე ორი სამაგისტრო პროგრამის ამოქმედების შესახებ (დადგენილება №125/2010, 1.11.2010);
ხ) სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრატურის სასწავლო პროგრამებში ცვლილებების შეტანის შესახებ (დადგენილება №135/2010, 29.11.2010);
ჯ) სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესიული განათლების პროგრამების დამტკიცების შესახებ (დადგენილება №8/2011, 31.01.2011);
ჰ) სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს №259/2009 დადგენილებით  დამტკიცებული თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2009–2013 სასწავლო წლების საბაკალავრო პროგრამების და  №64/2010 დადგენილებით დამტკიცებული 2010–2014 სასწავლო  წლების საბაკალავრო პროგრამების სასწავლო გეგმებში ცვლილებებისა და დამატებების  შეტანის შესახებ (დადგენილება №16/2011, 14.02.2011);
1) „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2010–2011 სასწავლო წლის პროფესიული უმაღლესი, საბაკალავრო და დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 25 ივნისის №64 დადგენილების №2 დანართით დამტკიცებულ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო გეგმებში დამატებების შეტანის შესახებ (დადგენილება №20/2011, 7.03.2011);
2) „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2010–2011 სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ 2010  წლის 25 ივნისის №65 დადგენილების №1 დანართით დამტკიცებულ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო გეგმებში ცვლილებებისა და დამატებების  შეტანის შესახებ (დადგენილება №21/2011, 7.03.2011).
2. დადგენილების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს თსუ-ის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
3. დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.


აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,                                აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა  
რექტორი, პროფესორი