დადგენილება №43/2014 - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2013 წლის 28 ნოემბრის გადაწყვეტილების (საქმე N3/ბ-1058-13) აღსრულების მიზნით უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 14 აპრილის №39/2014 დადგენილებით, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 28 აპრილის №41/2014 დადგენილებით განხორციელებული ცვლილების გათვალისწინებით განსაზღვრული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გიორგი ყიფიანის საკონკურსო დოკუმენტაციის ხელახალი განხილვისათვის საჭირო საკონკურსო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება №41/2014 - “თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2013 წლის 28 ნოემბრის გადაწყვეტილების (საქმე N3/ბ-1058-13) აღსრულების მიზნით სსიპ- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გიორგი ყიფიანის საკონკურსო დოკუმენტაციის ხელახალი განხილვისათვის საჭირო საკონკურსო კომისიის დამტკიცების და მის მიერ გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 14 აპრილის № 39/2014 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
 

დადგენილება №4/2014 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრების არჩევნების გამოცხადების შესახებ

დადგენილება №4/2014
20 იანვარი, 2014 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრების არჩევნების გამოცხადების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” 24-ე მუხლის მეორე პუნქტის, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 18 ნოემბრის №127/2013  დადგენილებით დამტკიცებული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრთა არჩევის წესის მე-2 მუხლისა და წარმომადგენლობითი საბჭოს სამდივნოს 15.01.2014, №914/02 მიმართვის საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1. გამოცხადდეს წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრების არჩევნები ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე (2 სტუდენტი), ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე (1 აკადემიური პერსონალი, 1 სტუდენტი), მედიცინის ფაკულტეტზე (2 აკადემიური პერსონალი, 1 სტუდენტი) და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ( 1 სტუდენტი).
2. არჩევნების თარიღად განისაზღვროს 2014 წლის  14 თებერვალი.
3. უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტება რექტორის შესაბამის აქტის საფუძველზე მოხდეს არა უგვიანეს 2014 წლის 28 იანვრისა.
4. რეგისტრაციის ვადა კანდიდატებისათვის განისაზღვროს 3-9 თებერვლით.
5. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ–ის კანცელარიას.
6. დადგენილება ძალაში შედის საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე
რექტორი