დადგენილება  №84/2012
10 სექტემბერი, 2012„საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის №57/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებსაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „არასამეწრამეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე–8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 13 მარტის №17/2012 დადგენილებით დამტკიცებული აკადემიური საბჭოს რეგლამენტის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის 07.09.2012, №21859/02 და  07.09.2012, №21858/02 წერილების  საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1. „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის №57/2011 დადგენილების:
ა) 34–ე პუნქტით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (დანართი 34);
ბ) 35–ე პუნქტით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (დანართი 35);
გ) 36–ე პუნქტით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (დანართი 36);
დ) 40–ე პუნქტით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (დანართი 40);
ე) 41–ე პუნქტით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (დანართი 41);
ვ) 45–ე პუნქტით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (დანართი 45);
ზ) 46–ე პუნქტით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (დანართი 46);
თ) 47–ე პუნქტით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (დანართი 47);
ი) 50–ე პუნქტით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (დანართი 50);
კ) 55–ე პუნქტით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (დანართი 55);
ლ) 57–ე პუნქტით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (დანართი 57);
მ) 63–ე პუნქტით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (დანართი 63);
ნ) 64–ე პუნქტით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (დანართი 64).“;

2. დადგენილების მე-5 ნაწილის „ა“ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 931 და 932 ქვეპუნქტები:

ა) 931. ექთნის თანაშემწე (III საფეხური) (დანართი 201);
ბ) 932. მასაჟისტი (III საფეხური) (დანართი 202).“.

3. დადგენილების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს თსუ–ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.

4. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ–ის  კანცელარიას.

5. დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.
ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი