დადგენილება №69/2012
10 აგვისტო, 2012
ცვილებები შეტანილია აკადემიური საბჭოს 
08.10.2012, №94/2012, 24.12.2012, №129/2012,
25.02.2013, №31/2013,04.03.2013, №38/2013, 
№53/2013, 25.03.2013, №76/2013, 24.06.2013;
№85/2013, 15.07.2013, №106/2013, 23.09.2013,
№26/2014, 10.03.2014; №35/2014, 28.03.2014;
№72/2014, 14.07.2014; №77/2014, 17.07.2014;
№93/2014, 29.09.2014; №99/2014, 30.09.2014;
№3/2015, 22.01.2015; №9/2015, 22.01.2015; 
№20/2015, 2.02.2015; №37/2015, 9.03.2015;
№91/2015, 14.09.2015; №104/2015, 28.09.2015;
№115/2015, 26.10.2015; №16/2016, 10.02.2016;
№38/2016, 04.04.2016; №41/2016, 11.04.2016;
№100/2016, 02.09.2016; №104/2016, 12.09.2016; 
№117/2016, 26.09.2016; №125/2016, 31.10.2016;
№2/2017, 23.01.2017; №11/2017, 30.01.2017;
№50/2017, 8.05.2017; №89/2017, 25.07.2017;
№94/2017, 04.09.2017;  №95/2017, 04.09.2017;
№120/2017, 16.10.2017; №10/2018, 22.01.2018
დადგენილებებით


ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ს“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის N208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „არასამეწრამეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ 46–ე  მუხლის,  „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 7 მაისის №31/2012 დადგენილების, თსუ რექტორის 2012  წლის 30 მაისის  №69/01–01 ბრძანებისა და ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შექმნილი შესარჩევი საკონკურსო კომისიების გადაწყვეტილებების (წერილები: 09.08.2012, №19179/02; 09.08.2012, №19113/02; 09.08.2012, №19150/02; 10.08.2012, №19198/02; 10.08.2012, №19178/02), ასევე (წერილი: 05.10.2012, №25472/02), ასევე (წერილები: 19.12.2012, №32898/02; 18.12.2012, №32776/02; 18.12.2012, №32763/02; 20.12.2012, №33041/02; 19.12.2012, №32964/02; 24.12.2012, №33424/02; 20.12.2012, №33171/02; 12.07.2013, №19776/02; 15.07.2013, №13308/02; 16.09.2013, №27833; 13.09.2013, №27833 და 07.03.2014, №09/01/02-01-75; 04.03.2014,  №7492/02; 14.07.2014, №21663/02; 14.07.2014, №21650/02; 14.07.2014, №21691/02; 16.07.2014,  №22061/02; 14.07.2014,  №21667/02; 26.09.2014,  №33431/02; 27.02.2015,  №7622/02 ; 04.09.2015,  №29396/02; 21.09.2015,  №33879/02; 14.09.2015,  №32350/02; 21.09.2015, №33885/02), ასევე  (წერილები 12.01.2015, №01/01-01-07-75; 02.02.2015, №04/01/02-01-75; 08.10.2015, №40/01/02-01-75; 26.01.2016, №01/01/02-03-75; 13.01.2016, №804/02; 08.04.2016, №13489/02, 09.09.2016, №30221/02; 09.09.2016, №30150/02; 09.09.2016, №30253/02; 09.09.2016, №30349/02; 08.09.2016, №30128/02; 09.09.2016, №30177/02; 21.09.2016, №34547/02; 21.09.2016, №34530/02; 21.09.2016, №34531/02; 22.09.2016, №35019/02; 12.10.2016, №37760/02; 05.01.2017, №115/02; 28.04.2017, №5794/10-02; 04.05.2017, №6154/10-02; 21.07.2017, №10598/10-02; 21.07.2017, №10616/10-02; 24.07.2017, №10701/10-02; 31.07.2017, №12644/10; 27.07.2017, №10921/10-02; 4.10.2017, №17275/10; 17.01.2018, №839/10) საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1. საკონკურსო კომისიების მიერ წარმოდგენილი გადაწყვეტილებების საფუძველზე, ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ:

I.აღმოსავლეთმცოდნეობა

ა) არაბისტიკა
ა.ა) ამოღებულია; (№94/2017, 04.09.2017)
ა.ბ) დარეჯან გარდავაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) მაია ანდრონიკაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ა.დ) ნინო ეჯიბაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ა.ე) მარიამ  ნანობაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ა.ვ) ამოღებულია; (№104/2016, 12.09.2016)
ა.ზ) ნინო დოლიძე - ასისტენტ-პროფესორი; (№104/2016, 12.09.2016)

ბ) ირანისტიკა
ბ.ა) ფატმან ანთაძე–მალაშხია - ასოცირებული პროფესორი;
ბ.ბ) თეა შურღაია - ასოცირებული პროფესორი;
ბ.გ) მანანა კვაჭაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ბ.დ) მარინა ალექსიძე - ასოცირებული პროფესორი;
ბ.ე) ნომადი ბართაია - ასოცირებული პროფესორი.

გ) თურქოლოგია
გ.ა1) მარინა ჯიქია - სრული პროფესორი; (№129/2012, 24.12. 2012)
გ.ა) ელისაბედ ბჟალავა - ასოცირებული პროფესორი;
გ.ბ) ნანული კაჭარავა - ასოცირებული პროფესორი;
გ.ბ1)ქეთევან ლორთქიფანიძე - ასოცირებული პროფესორი;(№106/2013, 23.09. 2013)
გ.გ) ამოღებულია; (№104/2016, 12.09.2016)
გ.დ) ამოღებულია. (№106/2013, 23.09. 2013)
გ.ე) თამარ ალფენიძე - ასისტენტ-პროფესორი; (№104/2016, 12.09.2016)

დ) არმენოლოგია
დ.ა) ნათია ჩანტლაძე - ასოცირებული პროფესორი;
დ.ა1) დალი ჩიტუნაშვილი - ასოცირებული პროფესორი; (№72/2014, 14.07.2014)
დ.ბ)  ამოღებულია. (№72/2014, 14.07.2014)

ე) ასირიოლოგია
ე.ა) ირინე ტატიშვილი - სრული პროფესორი;
ე.ბ) მაია ღამბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი;
ე.გ) ნინო სამსონია - ასოცირებული პროფესორი. (№129/2012, 24.12.2012)
 
ვ) ებრაისტიკა-არამეისტიკა
ვ.ა) მამუკა  ბუცხრიკიძე  - ასოცირებული პროფესორი;
ვ.ბ) მარინე  ჩაჩიბაია - ასოცირებული პროფესორი.
 

ზ) აღმოსავლეთის ისტორია (№50/2017, 8.05.2017)

ზ.ა) გოჩა ჯაფარიძე – პროფესორი;
ზ.ბ) გიული ალასანია - პროფესორი;
ზ.გ) მირიან მახარაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ზ.დ) ნანი გელოვანი – ასოცირებული პროფესორი;
ზ.ე) ნანა გელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;


II. დასავლეთ ევროპული ფილოლოგია

ა) ინგლისური ფილოლოგია (№89/2017, 25.07.2017)

ა.ა) მანანა  გელაშვილი – პროფესორი; 
ა.ბ) თინათინ მარგალიტაძე - პროფესორი;
ა.გ)  მანანა რუსიეშვილი - პროფესორი;
ა.დ) ნინო დარასელია – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ე) გიორგი  ყუფარაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ვ) ნათელა  ნემსაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ზ) ირინე  გველესიანი – ასოცირებული პროფესორი;
ა.თ)  რუსუდან დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი.
ა.ი) დავით მაზიაშვილი-ასოცირებული პროფესორი;
ა.კ) ირინე დემეტრაძე - ასისტენტ-პროფესორი;
ა.ლ) მაია გურგენიძე - ასისტენტ-პროფესორი;
ა.მ) თამარ გელაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი;

ბ) გერმანული ფილოლოგია
ბ.ა) გერმანული ენა
ბ.ა.ა) ლალი  ქეცბა–ხუნდაძე – სრული პროფესორი;
ბ.ა.ბ) ნინო ქიმერიძე – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.ა.გ) ნუნუ კაპანაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.ა.დ) მარინა ანდრაზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.ა.ე) სოფიო  მუჯირი – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.ა.ვ) ამოღებულია; (№117/2016, 26.09.2016)

ბ.ბ) გერმანული ლიტერატურა
ბ.ბ.ა) ამოღებულია; (10.03.2014, №26/2014) 
ბ.ბ.ა1) ალექსანდრე კარტოზია - პროფესორი; (№99/2014, 30.09.2014)
ბ.ბ.ბ) კონსტანტინე ბრეგაძე – ასოცირებული პროფესორი.
ბ.ბ.გ) თამარ ჭუმბურიძე - ასისტენტ-პროფესორი; (№117/2016, 26.09.2016)

გ) რომანული ფილოლოგია
გ.ა) ფრანგული ენა
გ.ა.ა) ქეთევან გაბუნია – სრული პროფესორი;
გ.ა.ბ)  ამოღებულია; (№41/2016, 11.04.2016)
გ.ა.გ) ბელა ხაბეიშვილი – ასოცირებული პროფესორი. (№41/2016, 11.04.2016)

გ.ბ) ფრანგული ლიტერატურა
გ.ბ.ა) ამოღებულია; (№117/2016, 26.09.2016)
გ.ბ.ბ) ნინო ქავთარაძე - ასისტენტ-პროფესორი; (№117/2016, 26.09.2016)

გ.გ) იტალიური ფილოლოგია (№38/2016, 04.04.2016)
გ.გ.ა) სალომე კენჭოშვილი – ასისტენტ-პროფესორი.

გ.დ) ესპანური ფილოლოგია
გ.დ.ა) მარინე კობეშავიძე – ასოცირებული პროფესორი;
გ.დ.ბ) ამოღებულია; (№117/2016, 26.09.2016)
გ.დ.გ) ნინო ჭრიკიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; (№117/2016, 26.09.2016)
 
დ) თარგმანმცოდნეობა
დ.ა) ინესა მერაბიშვილი - სრული პროფესორი. (№94/2012, 08.10.2012)
დ.ბ.) ლელა ებრალიძე-ასისტენტ-პროფესორი.(№37/2015, 9.03.2015)

III . რუსული ფილოლოგია
ა) რუსული ენა

ა.ა) დავით გოცირიძე – სრული პროფესორი;
ა.ბ) მარინე ალექსიძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) ნატალია ბასილაია – ასოცირებული პროფესორი.

ბ)რუსული ლიტერატურა
ბ.ა) მარიამ ფილინა – სრული პროფესორი;
ბ.ბ) მაია  თუხარელი – ასოცირებული პროფესორი.

IV. კლასიკური  ფილოლოგია, ბიზანტინისტიკა და ნეოგრეცისტიკა
ა) კლასიკური ფილოლოგია

ა.ა) ამოღებულია; (№120/2017, 16.10.2017)
ა.ბ) ეკატერინე  კობახიძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) იამზე გაგუა – ასოცირებული პროფესორი;
ა.დ) ირინე დარჩია – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ე) ნანა ტონია – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ვ) ქეთევან ნადარეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი; (№129/2012, 24.12.2012)
ა.ზ) ზაზა ხინთიბიძე - ასოცირებული პროფესორი. (№129/2012, 24.12.2012)

ბ)ბიზანტიური ფილოლოგია
ბ.ა1) თინათინ დოლიძე – სრული პროფესორი; ( 25.02.2013, №31/2013)
ბ.ა) თამარ აფციაური - ასისტენტ-პროფესორი. (№104/2015, 28.09.2015)

გ)ახალი ბერძნული ფილოლოგია
გ.ა) სოფიო შამანიდი – სრული პროფესორი.
გ.ბ) ამოღებულია; (№129/2012, 24.12.2012) (№2/2017, 23.01.2017)
გ.გ) მაკა ქამუშაძე – ასოცირებული პროფესორი. (№2/2017, 23.01.2017)

V.თეორიული და შედარებითი  ლიტერატურათმცოდნეობა
ა) ირმა  რატიანი – სრული პროფესორი;
ბ) რამაზ ჭილაია – ასოცირებული პროფესორი;
გ) ანა ლეთოდიანი-ასისტენტ-პროფესორი.(№37/2015, 9.03.2015)
დ) ამოღებულია. (№104/2015, 28.09.2015) (№95/2017, 04.09.2017)

VI.თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერება
1) თამაზ გამყრელიძე – სრული პროფესორი ( №85/2013, 15.07.2013);
ა) მარინე ივანიშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ბ) რუსუდან ასათიანი – ასოცირებული პროფესორი;
გ) თინათინ ბოლქვაძე - ასოცირებული პროფესორი. (№129/2012, 24.12.2012)
დ) ივანე ლეჟავა - ასოცირებული პროფესორი; (№104/2016, 12.09.2016)
ე) ეთერ სოსელია - ასოცირებული პროფესორი; (№89/2017, 25.07.2017)

VII. თარგმანი და ლიტერატურული ურთიერთობები
1) ნანა გაფრინდაშვილი – სრული პროფესორი. (№94/2012, 08.10.2012)
2) ნინო წერეთელი - ასოცირებული პროფესორი. (№129/2012, 24.12.2012)

VIII.ქართული ენა
ა) ქართველური ენათმეცნიერება

ა.ა) რამაზ ქურდაძე – სრული პროფესორი;
ა.ბ) კახა გაბუნია – ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) რუსუდან ზექალაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ა.დ) მაია ლომია – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ე) ქეთევან მარგიანი - სუბარი – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ვ) სალომე ომიაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ზ) ინგა სანიკიძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.თ) გიული შაბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ი) ნინო შარაშენიძე - ასოცირებული პროფესორი. (№129/2012, 24.12.2012)

ბ) ძველი ქართული ენა  და ტექსტოლოგიური კვლევები
ბ.ა) დარეჯან თვალთვაძე – სრული პროფესორი;
ბ.ბ) ანა ხარანაული – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.გ) ლელა ციხელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი.

IX. ქართული  ლიტერატურის ისტორია
ა) ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია

ა.ა) ელგუჯა ხინთიბიძე – სრული პროფესორი;
ა.ბ) ლელა ხაჩიძე –ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) მაკა ელბაქიძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.დ) ნანა გონჯილაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ე) ნესტან სულავა – ასოცირებული პროფესორი.

ბ) ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორია
ბ.ა) ეკა ვარდოშვილი  – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.ბ) ვლადიმერ მინაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.ბ1) თამარ შარაბიძე - ასოცირებული პროფესორი. (№129/2012, 24.12.2012)
ბ.გ) ამოღებულია; (№125/2016, 31.10.2016)
ბ.დ) ინგა მილორავა – ასისტენტ-პროფესორი. (№125/2016, 31.10.2016)

გ) უახლესი  ქართული ლიტერატურის ისტორია
გ.ა1) კახაბერ ლორია - სრული პროფესორი  (№76/2013, 24.06.2013);
გ.ა) თამარ პაიჭაძე – ასოცირებული პროფესორი;
გ.ბ) რუსუდან ბურჯანაძე – ასოცირებული პროფესორი;
გ.გ) რუსუდან ნიშნიანიძე – ასოცირებული პროფესორი.

დ) ფოლკლორისტიკა

დ.ა) ქეთევან სიხარულიძე – ასოცირებული პროფესორი;
დ.ბ) ამოღებულია; (№10/2018, 22.01.2018)
დ.ბ1)  ხვთისო მამისიმედიშვილი - ასოცირებული პროფესორი. (№129/2012, 24.12.2012)
დ.გ) ამოღებულია; (№125/2016, 31.10.2016)
დ.დ) ელენე გოგიაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი. (№125/2016, 31.10.2016)

X. კავკასიოლოგია
ა)კავკასიური ენები

ა.ა1) ცირა ბარამიძე – სრული პროფესორი; (04.03.2013, №38/2013)
ა.ა2) რევაზ აბაშია - ასოცირებული პროფესორი; (№72/2014, 14.07.2014)
ა.ა) ნანა მაჭავარიანი – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ბ) ამოღებულია. (№72/2014, 14.07.2014)
ა.გ) როსტომ ფარეულიძე - ასოცირებული პროფესორი; (№50/2017, 8.05.2017)

ბ) კავკასიის ისტორია
ბ.ა) ჯონი კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი; (№129/2012, 24.12.2012)
ბ.ბ) ამოღებულია; (№129/2012, 24.12.2012) (№115/2015, 26.10.2015)

XI. საქართველოს ისტორია
ა) მარიამ ჩხარტიშვილი - სრული პროფესორი;
ბ) თედო დუნდუა - სრული პროფესორი; 
1) ჯაბა სამუშია - სრული პროფესორი; (№129/2012, 24.12. 2012)
2) ქეთევან ნადირაძე - ასოცირებული პროფესორი; (№129/2012, 24.12.2012)
3) აპოლონ თაბუაშვილი - ასოცირებული პროფესორი; (№35/2014, 28.03.2014)
გ) გიორგი ოთხმეზური - ასოცირებული პროფესორი;
დ) დიმიტრი შველიძე - ასოცირებული პროფესორი;
ე) მიხეილ ბახტაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ვ) ნიკოლოზ ჯავახიშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ზ) ბონდო კუპატაძე - ასოცირებული პროფესორი;
თ) ამოღებულია; (№93/2014, 29.09.2014)
ი) ამოღებულია; (№117/2016, 26.09.2016)
კ) ამოღებულია; (№117/2016, 26.09.2016)
ლ) ამოღებულია; (№93/2014, 29.09.2014)
მ) ამოღებულია; (№117/2016, 26.09.2016)
ნ) ქეთევან ქუთათელაძე - ასისტენტ-პროფესორი; (№117/2016, 26.09.2016)
ო) ალექსანდრე ბოშიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; (№117/2016, 26.09.2016)
პ) ლერი თავაძე - ასისტენტ-პროფესორი; (№117/2016, 26.09.2016)
ჟ) ნათია ფიფია - ასისტენტ-პროფესორი; (№117/2016, 26.09.2016)

XII. მსოფლიოს ისტორია
ა)ძველი მსოფლიოს ისტორია
ა.ა) ლევან გორდეზიანი – სრული პროფესორი;
ა.ბ) ამოღებულია; (04.03.2013, №38/2013) (№3/2015, 22.01.2015)
ა.გ) მარიკა მშვილდაძე – ასოცირებული პროფესორი.
ა.დ) ამოღებულია. (№91/2015, 14.09.2015) (№16/2016, 10.02.2016)

ბ) შუა საუკუნეების ისტორია
ბ.ა1) მურმან პაპაშვილი – სრული პროფესორი; (04.03.2013, №38/2013)
ბ.ა) თეა წითლანაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.ბ) აკაკი გეთიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.გ) ამოღებულია; (№104/2016, 12.09.2016)
ბ.დ) თეა ქარჩავა - ასისტენტ-პროფესორი; (№104/2016, 12.09.2016)

გ) ახალი და უახლესი ისტორია
გ.ა) თეიმურაზ პაპასქირი – სრული პროფესორი;
გ.ბ) მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი;
გ.გ) ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
გ.გ1) ფატიმა შეყლაშვილი - ასოცირებული პროფესორი ( №85/2013, 15.07.2013);
გ.დ) ამოღებულია; (№104/2016, 12.09.2016)
გ.ე) ამოღებულია; (№104/2016, 12.09.2016)
გ.ვ) თამარ ანთაძე - ასისტენტ-პროფესორი; (№104/2016, 12.09.2016)
გ.ზ) ზაალ გოგენია - ასისტენტ-პროფესორი; (№104/2016, 12.09.2016)

დ) ისტორიის თეორია და დიდაქტიკა (№77/2014, 17.07.2014)
დ.ა) ამოღებულია.(№77/2014, 17.07.2014) (№9/2015, 22.01.2015)
 
XIII. არქეოლოგია
ა) ზვიად კვიციანი – ასოცირებული პროფესორი;
ბ) მარინე ფუთურიძე – ასოცირებული პროფესორი;
გ) ამოღებულია; (№94/2012, 08.10.2012) (№117/2016, 26.09.2016)
დ) ვახტანგ ლიჩელი - სრული პროფესორი. (№106/2013, 23.09.2013)
 ე) კონსტანტინე ფიცხელაური - ასისტენტ-პროფესორი; (№117/2016, 26.09.2016)

XIV. ეთნოლოგია
ა) როლანდ თოფჩიშვილი – სრული პროფესორი;
ბ) ქეთევან ხუციშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
გ) როზეტა გუჯეჯიანი – ასოცირებული პროფესორი.
 
XV. კულტურის  კვლევები
ა) ნინო ჩიქოვანი - სრული პროფესორი;
ბ) ქეთევან კაკიტელაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
გ) ივანე წერეთელი - ასოცირებული პროფესორი;
დ)ამოღებულია; (№104/2016, 12.09.2016)
ე) მაია ქვრივიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; (№104/2016, 12.09.2016)
ვ) ირაკლი ჩხაიძე - ასისტენტ-პროფესორი; (№104/2016, 12.09.2016)

XVI. ამერიკისმცოდნეობა
ა) ვასილ კაჭარავა – სრული პროფესორი;
1) თემურ კობახიძე - პროფესორი; (№77/2014, 17.07.2014)
ბ) ამოღებულია; (№104/2016, 12.09.2016)
გ) მიხეილ ბარნოვი - ასისტენტ-პროფესორი; (№104/2016, 12.09.2016)
დ) ელენე მეძმარიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი; (№89/2017, 25.07.2017)


XVII. ხელოვნების ისტორია და თეორია
ა) ზაზა სხირტლაძე - სრული პროფესორი;
ბ) ირინე კოშორიძე - ასოცირებული პროფესორი;
გ) ნინო სილაგაძე - ასოცირებული პროფესორი;
დ) ნათელა ჯაბუა - ასოცირებული პროფესორი;
1) ირინე მირიჯანაშვილი - ასოცირებული პროფესორი. (№129/2012, 24.12.2012)
2 ) მაია ციციშვილი – ასოცირებული პროფესორი. ( №53/2013, 25.03.2013)
ე) ამოღებულია; (№117/2016, 26.09.2016)
ვ) თეო ჯალაღანია - ასისტენტ-პროფესორი; (№117/2016, 26.09.2016)

XVIII. ვიზუალური ხელოვნება
ა) სახვითი ხელოვნება

ა.ა) ლევან სილაგაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ა.ბ) ამოღებულია; (№104/2016, 12.09.2016)
ა.გ) ვლადიმერ ასათიანი - ასისტენტ-პროფესორი; (№104/2016, 12.09.2016)

ბ) კინო-ტელე ხელოვნება
ა) მერაბ კოკოჩაშვილი - ასოცირებული პროფესორი.
ბ) ამოღებულია; (№94/2012, 08.10.2012) (№104/2016, 12.09.2016)
გ) ლელა წიფურია - ასისტენტ-პროფესორი;  (№104/2016, 12.09.2016)

XIX. ფილოსოფია
ა) ფილოსოფიის ისტორია

ა.ა) ლელა ალექსიძე - სრული პროფესორი.
ა.ბ) რევაზ გორდეზიანი - ასოცირებული პროფესორი. (№129/2012, 24.12.2012)

ბ) თეორიული ფილოსოფია
ბ.ა) ვალერიან რამიშვილი - სრული პროფესორი;
ბ.ბ) ამოღებულია;  (№20/2015, 2.02.2015);
ბ.გ) ნაპო კვარაცხელია - ასოცირებული პროფესორი. (№129/2012, 24.12.2012)
ბ.დ) ნინო თომაშვილი - ასოცირებული პროფესორი.(№104/2015, 28.09.2015)

გ) პრაქტიკული ფილოსოფია
გ.ა) დემურ ჯალაღონია - სრული პროფესორი;
გ.ა1) აკაკი ყულიჯანიშვილი - სრული პროფესორი; (№129/2012, 24.12.2012)
გ.ა2) ანასტასია ზაქარიაძე - ასოცირებული პროფესორი; (№129/2012, 24.12.2012)
გ.ბ) ირაკლი ბრაჭული - ასოცირებული პროფესორი;
გ.გ) მამუკა დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი;
გ.დ) ამოღებულია; (№104/2016, 12.09.2016)

დ) ესთეტიკისა და კულტურის ფილოსოფია (№104/2016, 12.09.2016)
დ.ა) ნანა გულიაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; (№104/2016, 12.09.2016)

XX. პედაგოგიკა
ა) ქეთევან ჭკუასელი - სრული პროფესორი;
ბ) იზაბელა პეტრიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
გ) ეთერ ღვინერია - ასოცირებული პროფესორი;
დ) რუსუდან სანაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ე) ამოღებულია; (№100/2016, 02.09.2016)
ვ) ამოღებულია; (№100/2016, 02.09.2016)
ზ) ამოღებულია. (№129/2012, 24.12.2012) (№11/2017, 30.01.2017)

XXI. რუსისტიკა
ა) რუსეთის ისტორია
ა.ა) დალი კანდელაკი – ასოცირებული პროფესორი ( №85/2013, 15.07.2013).

2. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ კანცელარიას.
3. დადგენილება ძალაში შევიდეს 2012 წლის 26 სექტემბერს.

ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი