ერაზმუს მუნდუსის გაცვლითი პროგრამები

 
ერაზმუს მუნდუსი - თანამშრომლობისა და მობილობის პროგრამა უმაღლესი განათლების სფეროში, რომელიც მიმართულია უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ და ხელს უწყობს დიალოგსა და ურთიერთგაგებას ხალხსა და კულტურებს შორის მესამე ქვეყნებთან თანამშრომლობის საფუძველზე. ამასთანავე, პროგრამა  ხელს უწყობს ევროპის უნივერსტეტებსა და მესამე ქვეყნების უნივერსტეტებს შორის თანამშრომლობის განვითარებასა და გაღრმავებას

ერაზმუს მუნდუსს  ჰყავს 3 სამიზნე ჯგუფი და მის ფარგლებში ხდება ხუთი კატეგორიის ინდივიდუალური მობილობის პროგრამის დაფინანსება:
  • საბაკალავრო
  • სამაგისტრო 
  • სადოქტორო
  • პოსტ–სადოქტორო
  • აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალი


WEBB       BACKIS       IANUS       ELECTRA       HERMES       EMBER    გამოქვეყნების თარიღი:2016-02-25 11:52:28