სამაგისტრო პროგრამა: ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები
პროგრამის კურიკულუმი 


სამაგისტრო პროგრამა: ეკონომიკა
პროგრამის კურიკულუმი
ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა: www.iset.ge


სამაგისტრო პროგრამა: ევროპისმცოდნეობა (ინტერდისციპლინური პროგრამა ევროკავშირის შესახებ)
ევროპული კვლევების ინსტიტუტი: www.ies.tsu.edu.ge
საკონტაქტო პირი: ნინო ლაპიაშვილი
e-mail: info.ies@tsu.ge
Phone/Fax: (995 32) 2 22 78 99

თსუ–სა და გერმანიის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტის (შპაიერი) ერთობლივი ინტერდისციპლინარული სამაგისტრო პროგრამა „საჯარო მმართველობა“

 
პროგრამის მოდულები:
მოდული 1 – სახელმწიფო მმართველობის სამართლებრივი საფუძვლები
მოდული 2 – პოლიტიკა და მმართველობა
მოდული 3 – სახელმწიფო და ეკონომიკა
მოდული 4 – ორგანიზაცია და მენეჯმენტი
მოდული 5 – ბიუჯეტი და ფინანსები
მოდული 6 – პერსონალი და მისი მართვა
მოდული 7 – კომუნიკაცია

არჩევითი მოდულები:
მოდული 8 – საჯარო მართვის ევროპეიზაცია და ინტერნაციონალიზაცია
მოდული 9 – ადგილობრივი თვითმმართველობა

კონტაქტი:
თამარ ბერიშვილი
e-mail: tamar.berishvili@tsu.ge
სამაგისტრო პროგრამა: კიოლნის სამაგისტრო პროგრამა „სამართლის მაგისტრი“ (LL. M.)
პროგრამის კურიკულუმი:
– სამართლის საფუძვლები
– იურიდიული ტერმინოლოგია
– აკადემიური წერის მეთოდიკა
– შედარებითი სამართალი
– სამოქალაქო სამართალი
– სახელმწიფო სამართალი
– კონსტიტუცია და ადამიანის უფლებები
– სისხლის სამართალი
www.llm.tsu.ge

კონტაქტი:
თამარ ბერიშვილი
e-mail: tamar.berishvili@tsu.ge
მარიო შიუტცე
e-mail: schuetze.mario@yahoo.com


ფრანგულენოვანი საბაკალავრო პროგრამა: ინფორმატიკა
კონტაქტი: არჩილ ელიზბარაშვილი
e-mail: archil.elizbarashvili@tsu.ge

ერთობლივი ფრანგულენოვანი სადოქტორო პროგრამა "ევროპული ლიტერატურა"
პარტნიორი: ბოლონიის უნივერსიტეტი (იტალია)
გაიცემა დოქტორის ერთობლივი აკადემიური ხარისხი (double degree)
საკონტაქტო პირი: ასოც. პროფ. ირინე დარჩია
საკონტაქტო ინფორმაცია: irine.darchia@tsu.ge