სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ

უნივერსიტეტის მიერ ასეთი შინაარსის სამართლებრივი აქტი არ გამოცემულა.