დადგენილება №96/2013 - საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2013 წლის 27 ივნისის გადაწყვეტილების (განჩინება) მოთხოვნებისა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2013 წლის 13 თებერვლის გადაწყვეტილების (საქმე N3ბ/03-13) აღსრულების მიზნით ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ადმინისტრაციისა და ,,ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებულ და ასისტენტ–პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 10 აგვისტოს N76/2012 დადგენილებით დამტკიცებული საკონკურსო კომისიის მიერ გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ
 
დადგენილება №22/2013
18 თებერვალი, 2013


ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ–პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” მე–8 მუხლის პირველი პუნქტის „ჭ“ ქვეპუნქტისა და 46–ე მუხლის მე–3 პუნქტის, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 13 მარტის №17/2012 დადგენილებით დამტკიცებული აკადემიური საბჭოს რეგლამენტის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ჰ2“ ქვეპუნქტის, „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 7 მაისის №31/2012 დადგენილების, რექტორის 2012 წლის 13 დეკემბრის №168/01-01 და 2013 წლის 10 იანვრის №01/01-01 ბრძანებების საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

I. დამტკიცდეს ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ–პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

ა) გეოგრაფია:

1. დავით კერესელიძე - თსუ სრული პროფესორი  (კომისიის თავმჯდომარე);
2. ლია მაჭავარიანი -  თსუ სრული პროფესორი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე);
3. ზურაბ სეფერთელაძე - თსუ ასოცირებული პროფესორი;
4. ვასილ გონაშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი;
5. ლია ტრაპაიძე - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ნახევარგამტართა ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი (კომისიის მდივანი).


ბ) ინტერდისციპლინური (ფიზიკა, ბიოლოგია):

1. ალექსანდრე შენგელაია - თსუ სრული პროფესორი  (კომისიის თავმჯდომარე);
2. დიანა ძიძიგური - თსუ სრული პროფესორი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე);
3. ნოდარ ცინცაძე - თსუ სრული პროფესორი;
4. ნანული დორეული - თსუ სრული პროფესორი;
5. ედუარდ ჩიკვაიძე – თსუ ემერიტუსი;
6. ზურაბ ქუჩუკაშვილი– თსუ ასისტენტ-პროფესორი;
7. ვასილ გონაშვილი– თსუ ასოცირებული პროფესორი;
8. გურამ ქუთელია - თსუ ასოცირებული პროფესორი (კომისიის მდივანი).


გ) ფიზიკა:

1. ალექსანდრე შენგელაია - თსუ სრული პროფესორი (კომისიის თავმჯდომარე);
2. ახალკაცი ანატოლი - თსუ ემერიტუს-პროფესორი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე);
3. ვასილ გონაშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი;
4. დიმიტრი დარასელია –  ფიზიკის დოქტორი;
5. ლია ტრაპაიძე - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ნახევარგამტართა ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი (კომისიის მდივანი).


დ) კომპიუტერული მეცნიერებები:

1. ალექსანდრე გამყრელიძე - თსუ სრული პროფესორი (კომისიის თავმჯდომარე);
2. გია სირბილაძე - თსუ სრული პროფესორი  (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე);
3. რევაზ ქურდიანი -  თსუ ასოცირებული პროფესორი;
4. ვასილ გონაშვილი – თსუ ასოცირებული პროფესორი;
5. ტრაპაიძე ლია - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ნახევარგამტართა ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი (კომისიის მდივანი).


ე) ბიოლოგია:

1. დიანა ძიძიგური - თსუ სრული პროფესორი (კომისიის თავმჯდომარე);
2. არნოლდ გეგეჭკორი -  თსუ სრული პროფესორი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე);
3. თეიმურაზ ლეჟავა -  თსუ სრული პროფესორი;
4. ნანული დორეული -  თსუ სრული პროფესორი;
5. ნანა კოშორიძე -  თსუ სრული პროფესორი;
6. ნანული კოტრიკაძე -  თსუ სრული პროფესორი;
7. ვასილ გონაშვილი– თსუ ასოცირებული პროფესორი.
8. მაგდა ალანია - თსუ ასოცირებული პროფესორი (კომისიის მდივანი).


ვ) ქიმია:

1. იოსებ შათირიშვილი – ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, აგრარული უნივერსიტეტის სრული პროფესორი (კომისიის თავმჯდომარე);
2. ზურაბ ფაჩულია – ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე);
3. ზიგფრიდ კურატაშვილი – აგრარული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;
4. ვასილ გონაშვილი – თსუ ასოცირებული პროფესორი;
5. მაგდა ალანია - თსუ ასოცირებული პროფესორი (კომისიის მდივანი).


ზ) ელექტრული და  ელექტრონული ინჟინერია:

1. რომან ჯობავა - თსუ სრული პროფესორი (კომისიის თავმჯდომარე);
2. ლევან შოშიაშვილი -თსუ ასისტენტ პროფესორი;
3. ანატოლი ახალკაცი - თსუ ემერიტუს-პროფესორი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე);
4. ვასილ გონაშვილი– თსუ ასოცირებული პროფესორი;
5. მაგდა ალანია - თსუ ასოცირებული პროფესორი (კომისიის მდივანი).

II. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ–ის კანცელარიას.

III. დადგენილება ძალაში შედის საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი