დადგენილება №80/2012
10 სექტემბერი, 2012ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ


,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ს“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის N208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „არასამეწრამეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ 46–ე  მუხლის,  „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 7 მაისის №31/2012 დადგენილების, თსუ რექტორის 2012  წლის 19 ივნისის  №79/01–01 ბრძანებისა და ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებულ და ასისტენტ–პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შექმნილი შესარჩევი საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილების (წერილი 07.09.2012, №21888/02) საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1. საკონკურსო კომისიის მიერ წარმოდგენილი გადაწყვეტილების საფუძველზე, ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ:

ა) ჟურნალისტიკა:
ა.ა) მანანა შამილიშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ბ) მაია ტორაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) ხათუნა კაჭარავა – ასისტენტ–პროფესორი;
ა.დ) მაგდა მემანიშვილი – ასისტენტ–პროფესორი;
ა.ე) თამარ ბელქანია – ასისტენტ–პროფესორი;

ბ) ფსიქოლოგია:
ბ.ა) გიორგი გოროშიძე – ასისტენტ–პროფესორი;
ბ.ბ) ვახტანგ ნადარეიშვილი – ასისტენტ–პროფესორი;
ბ.გ) თეონა ლოდია – ასისტენტ–პროფესორი;
ბ.დ) ელენე კვანჭილაშვილი – ასისტენტ–პროფესორი;
ბ.ე) ნინო ლაბარტყავა – ასისტენტ–პროფესორი;
ბ.ვ) ლია ჩხიკვიშვილი – ასისტენტ–პროფესორი;
ბ.ზ) ლილი ხეჩუაშვილი – ასისტენტ–პროფესორი;
ბ.თ) მარინე ჯაღიაშვილი – ასისტენტ–პროფესორი;
ბ.ი) მედეა დესპოტაშვილი – ასისტენტ–პროფესორი;
ბ.კ) მაია რობაქიძე – ასისტენტ–პროფესორი;
ბ.ლ) სოფიო თევდორაძე – ასისტენტ–პროფესორი;

გ) პოლიტიკური მეცნიერება:
გ.ა) ზვიად აბაშიძე – ასისტენტ–პროფესორი;

დ) საზოგადოებრივი გეოგრაფია:
დ.ა) გიორგი კვინიკაძე – ასისტენტ–პროფესორი;
დ.ბ) ვლადიმერ ჩხაიძე – ასისტენტ–პროფესორი;
დ.გ) ბაადურ წერეთელი – ასისტენტ–პროფესორი;

ე) სოციოლოგია:
ე.ა) კახა ქეცბაია – ასოცირებული პროფესორი;
ე.ბ) ნათელა დონაძე – ასისტენტ–პროფესორი;
ე.გ) მარინა ბურძენიძე – ასისტენტ–პროფესორი;
ე.დ) შორენა თურქიაშვილი – ასისტენტ–პროფესორი.

ვ) სოციალური მუშაობა:
ვ.ა) თეონა მატარაძე – ასისტენტ–პროფესორი;
ვ.ბ) სალომე ნამიჭეიშვილი – ასისტენტ–პროფესორი;
ვ.გ) ზურაბ ტატანაშვილი – ასისტენტ–პროფესორი.

2. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ კანცელარიას.

3. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი