დადგენილება №70/2012
10 აგვისტო, 2012


ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „არასამეწრამეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ 46–ე მუხლის, „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 7 მაისის №31/2012 დადგენილების, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012  წლის 29 მაისის  №67/01–01 ბრძანებისა და აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 13 ივლისის №60/2012 დადგენილებით შექმნილი ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის 2012 წლის 7 აგვისტოს გადაწყვეტილების (წერილი №19190/02, 09.08.2012) საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1. საკონკურსო კომისიის მიერ წარმოდგენილი გადაწყვეტილების საფუძველზე, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ:

I. ეკონომიკის პრინციპების კათედრა
ა) ელგუჯა მექვაბიშვილი – სრული პროფესორი;
ბ) ინგა ბალანჯიშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
გ) მარინე ნაცვალაძე – ასოცირებული პროფესორი;
დ) თამარ ათანელიშვილი – ასისტენტ–პროფესორი.

II. მაკროეკონომიკის კათედრა
ა) მირიან ტუხაშვილი – სრული პროფესორი;
ბ) მანანა ლობჟანიძე – ასისტენტ–პროფესორი;
გ) მარინა ტაბატაძე – ასისტენტ–პროფესორი.

III. მიკროეკონომიკის კათედრა
ა) ეთერ ხარაიშვილი – სრული პროფესორი;
ბ) ინეზა გაგნიძე – ასოცირებული პროფესორი;
გ) ია ნაცვლიშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
დ) თამარ ლაზარიაშვილი – ასისტენტ–პროფესორი.

IV. ეკონომიკური პოლიტიკის კათედრა
ა) რევაზ გველესიანი – სრული პროფესორი;
ბ) ეკა ლეკაშვილი –ასოცირებული პროფესორი;
გ) ირინე გოგორიშვილი –ასოცირებული პროფესორი;
დ) ეკა სეფაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ე) ნინო პაპაჩაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ვ) ლალი ხურცია – ასისტენტ პროფესორი;
ზ) გიორგი გაფრინდაშვილი – ასისტენტ პროფესორი;
თ) ლელა ჯამაგიძე – ასისტენტ–პროფესორი.

V. ეკონომეტრიკის კათედრა
ა) იური ანანიაშვილი – სრული პროფესორი;
ბ) მერაბ ჯულაყიძე – ასოცირებული პროფესორი;
გ) აკაკი არსენაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
დ) ეკატერინე მეყანწიშვილი – ასისტენტ–პროფესორი.

VI. მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების კათედრა

ა) გიორგი ღაღანიძე – სრული პროფესორი;
ბ) ნატალია ხარაძე – ასოცირებული პროფესორი;
გ) გიორგი შიხაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
დ) ბადრი რამიშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ე) ნინო ფარესაშვილი – ასისტენტ–პროფესორი;
ვ) ეკატერინე გულუა – ასისტენტ–პროფესორი.

VII. ფინანსებისა და საბანკო საქმის კათედრა
ა) ირაკლი კოვზანაძე – სრული პროფესორი;
ბ) ავთანდილ ჩუთლაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
გ) ლეილა ღუდუშაური – ასოცირებული პროფესორი;
დ) ხათუნა ბარბაქაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ე) მიხეილ ჩიკვილაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ვ) ემზარ ჯგერენაია – ასოცირებული პროფესორი;
ზ) დავით ასლანიშვილი – ასისტენტ–პროფესორი;
თ) ნატო კაკაშვილი – ასისტენტ–პროფესორი.

VIII. საერთაშორისო ბიზნესის კათედრა
ა) თემურ შენგელია – სრული პროფესორი;
ბ) შოთა შაბურიშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
გ) დავით სიხარულიძე – ასოცირებული პროფესორი;
დ) უშანგი სამადაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ე) ხათუნა ბერიშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ვ) ლეილა ქადაგიშვილი – ასისტენტ პროფესორი.

IX. მარკეტინგის კათედრა
ა) ნუგზარ თოდუა – სრული პროფესორი;
ბ) ჩარიტა ჯაში – ასოცირებული პროფესორი;
გ) ნანული ოქრუაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
დ) დავით ნერგაძე – ასისტენტ პროფესორი;

X. საბუღალტრო აღრიცხვის კათედრა
ა) ელენა ხარაბაძე – სრული პროფესორი;
ბ) ნადეჟდა კვატაშიძე – ასოცირებული პროფესორი;
გ) ნანა სრესელი – ასოცირებული პროფესორი;
დ) ლევან საბაური – ასოცირებული პროფესორი;
ე) ნინო ლომიძე – ასისტენტ პროფესორი;
ვ) მარიამ ვარდიაშვილი – ასისტენტ პროფესორი;
ზ) ნიკოლოზ ქოიავა – ასისტენტ პროფესორი.

XI. ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის კათედრა
ა) მაია მარგველაშვილი – სრული პროფესორი;
ბ) ვალერი არღუთაშვილი – ასისტენტ–პროფესორი;
გ) მერაბ ხოხობაია – ასისტენტ–პროფესორი.

XII. ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკის კათედრა
ა) ქეთევან მარშავა – სრული პროფესორი;
ბ) სიმონ გელაშვილი – სრული პროფესორი;
გ) მარინე მინდორაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
დ) ნინო აბესაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ე) მარინა მუჩიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი.

2. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ კანცელარიას.

3. დადგენილება ძალაში შევიდეს 2012 წლის 26 სექტემბერს.ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი