დადგენილება №69/2012
10 აგვისტო, 2012


ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ


,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ს“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის N208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „არასამეწრამეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ 46–ე  მუხლის,  „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 7 მაისის №31/2012 დადგენილების, თსუ რექტორის 2012  წლის 30 მაისის  №69/01–01 ბრძანებისა და ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შექმნილი შესარჩევი საკონკურსო კომისიების გადაწყვეტილებების (წერილები: 09.08.2012, №19179/02; 09.08.2012, №19113/02; 09.08.2012, №19150/02; 10.08.2012, №19198/02; 10.08.2012, №19178/02) საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1. საკონკურსო კომისიების მიერ წარმოდგენილი გადაწყვეტილებების საფუძველზე, ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ:

I. აღმოსავლეთმცოდნეობა

ა) არაბისტიკა

ა.ა) აპოლონ სილაგაძე - სრული პროფესორი;
ა.ბ) დარეჯან გარდავაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) მაია ანდრონიკაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ა.დ) ნინო ეჯიბაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ა.ე) მარიამ  ნანობაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ა.ვ) ნინო დოლიძე - ასისტენტ პროფესორი.

ბ) ირანისტიკა
ბ.ა) ფატმან ანთაძე–მალაშხია - ასოცირებული პროფესორი;
ბ.ბ) თეა შურღაია - ასოცირებული პროფესორი;
ბ.გ) მანანა კვაჭაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ბ.დ) მარინა ალექსიძე - ასოცირებული პროფესორი;
ბ.ე) ნომადი ბართაია - ასოცირებული პროფესორი.

გ) თურქოლოგია
გ.ა) ელისაბედ ბჟალავა - ასოცირებული პროფესორი;
გ.ბ) ნანული კაჭარავა - ასოცირებული პროფესორი;
გ.გ) თამარ ალფენიძე - ასისტენტ–პროფესორი.
გ.დ) ქეთევან ლორთქიფანიძე - ასისტენტ პროფესორი.

დ) არმენოლოგია
დ.ა) ნათია ჩანტლაძე - ასოცირებული პროფესორი;
დ.ბ) დალი ჩიტუნაშვილი - ასისტენტ პროფესორი.

ე) ასირიოლოგია
ე.ა) ირინე ტატიშვილი - სრული პროფესორი;
ე.ბ) მაია ღამბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი.
 
ვ) ებრაისტიკა-არამეისტიკა
ვ.ა) მამუკა  ბუცხრიკიძე  - ასოცირებული პროფესორი;
ვ.ბ) მარინე  ჩაჩიბაია - ასოცირებული პროფესორი.
 
ზ) აღმოსავლეთის ისტორია
ზ.ა) თურქეთის ისტორია
ზ.ა.ა) მირიან მახარაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ზ.ბ) არაბული ქვეყნების ისტორია
ზ.ბ.ა) ნანი გელოვანი – ასოცირებული პროფესორი;
ზ.გ) შორეული აღმოსავლეთის ისტორია
ზ.გ.ა) ნანა გელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი.

II. დასავლეთ ევროპული ფილოლოგია
ა) ინგლისური ფილოლოგია

ა.ა) ინგლისური ენა
ა.ა.ა) მანანა რუსიეშვილი - სრული პროფესორი;
ა.ა.ბ) ნინო დარასელია – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ა.გ) თინათინ მარგალიტაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ა.დ) გიორგი  ყუფარაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ა.ე) ნათელა  ნემსაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ა.ვ) ირინა გველესიანი – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ა.ზ) ირინე დემეტრაძე – ასისტენტ პროფესორი;
ა.ა.თ) მაია გურგენიძე – ასისტენტ პროფესორი.

ა.ბ) ინგლისური ლიტერატურა
ა.ბ.ა) მანანა  გელაშვილი – სრული პროფესორი.

ბ) გერმანული ფილოლოგია
ბ.ა) გერმანული ენა

ბ.ა.ა) ლალი  ქეცბა–ხუნდაძე – სრული პროფესორი;
ბ.ა.ბ) ნინო ქიმერიძე – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.ა.გ) ნუნუ კაპანაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.ა.დ) მარინა ანდრაზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.ა.ე) სოფიო  მუჯირი – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.ა.ვ) თამარ ჭუმბურიძე – ასისტენტ პროფესორი.

ბ.ბ) გერმანული ლიტერატურა
ბ.ბ.ა) ალექსანდრე თვარაძე – სრული პროფესორი;
ბ.ბ.ბ) კონსტანტინე ბრეგაძე – ასოცირებული პროფესორი.

გ) რომანული ფილოლოგია
გ.ა) ფრანგული ენა

გ.ა.ა) ქეთევან გაბუნია – სრული პროფესორი;
გ.ა.ბ) ბელა ხაბეიშვილი – ასისტენტ პროფესორი.

გ.ბ) ფრანგული ლიტერატურა
გ.ბ.ა) ნინო ქავთარაძე – ასისტენტ პროფესორი.

გ.დ) ესპანური ფილოლოგია
გ.დ.ა) მარინე კობეშავიძე – ასოცირებული პროფესორი;
გ.დ.ბ) ნინო ჭრიკიშვილი – ასისტენტ პროფესორი.
 
III . რუსული ფილოლოგია
ა) რუსული ენა

ა.ა) დავით გოცირიძე – სრული პროფესორი;
ა.ბ) მარინე ალექსიძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) ნატალია ბასილაია – ასოცირებული პროფესორი.

ბ) რუსული ლიტერატურა
ბ.ა) მარიამ ფილინა – სრული პროფესორი;
ბ.ბ) მაია  თუხარელი – ასოცირებული პროფესორი.

IV. კლასიკური  ფილოლოგია, ბიზანტინისტიკა და ნეოგრეცისტიკა
ა) კლასიკური ფილოლოგია

ა.ა) რისმაგ გორდეზიანი – სრული პროფესორი;
ა.ბ) ეკატერინე  კობახიძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) იამზე გაგუა – ასოცირებული პროფესორი;
ა.დ) ირინე დარჩია – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ე) ნანა ტონია – ასოცირებული პროფესორი.

ბ) ბიზანტიური ფილოლოგია
ბ.ა) თინათინ დოლიძე – ასოცირებული პროფესორი.

გ) ახალი ბერძნული ფილოლოგია
გ.ა) სოფიო შამანიდი – სრული პროფესორი.

V. თეორიული და შედარებითი  ლიტერატურათმცოდნეობა
ა) ირმა  რატიანი – სრული პროფესორი;
ბ) რამაზ ჭილაია – ასოცირებული პროფესორი;

VI. თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერება
ა) მარინე ივანიშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ბ) რუსუდან ასათიანი – ასოცირებული პროფესორი.

VII. თარგმანი და ლიტერატურული ურთიერთობები
ა) ნინო წერეთელი – ასისტენტ–პროფესორი.

VIII. ქართული ენა
ა) ქართველური ენათმეცნიერება

ა.ა) რამაზ ქურდაძე – სრული პროფესორი;
ა.ბ) კახა გაბუნია – ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) რუსუდან ზექალაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ა.დ) მაია ლომია – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ე) ქეთევან მარგიანი - სუბარი – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ვ) სალომე ომიაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ზ) ინგა სანიკიძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.თ) გიული შაბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი.

ბ) ძველი ქართული ენა  და ტექსტოლოგიური კვლევები
ბ.ა) დარეჯან თვალთვაძე – სრული პროფესორი;
ბ.ბ) ანა ხარანაული – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.გ) ლელა ციხელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი.

IX. ქართული  ლიტერატურის ისტორია
ა) ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია
ა.ა) ელგუჯა ხინთიბიძე – სრული პროფესორი;
ა.ბ) ლელა ხაჩიძე –ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) მაკა ელბაქიძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.დ) ნანა გონჯილაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ე) ნესტან სულავა – ასოცირებული პროფესორი.

ბ) ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორია
ბ.ა) ეკა ვარდოშვილი  – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.ბ) ვლადიმერ მინაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.გ) ინგა მილორავა – ასისტენტ–პროფესორი.

გ) უახლესი  ქართული ლიტერატურის ისტორია

გ.ა) თამარ პაიჭაძე – ასოცირებული პროფესორი;
გ.ბ) რუსუდან ბურჯანაძე – ასოცირებული პროფესორი;
გ.გ) რუსუდან ნიშნიანიძე – ასოცირებული პროფესორი.

დ) ფოლკლორისტიკა
დ.ა) ქეთევან სიხარულიძე – ასოცირებული პროფესორი;
დ.ბ) ტრისტან მახაური – ასოცირებული პროფესორი;
დ.გ) ელენე გოგიაშვილი – ასისტენტ პროფესორი.

X. კავკასიოლოგია
ა) კავკასიური ენები
ა.ა) ნანა მაჭავარიანი – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ბ) რევაზ აბაშია – ასისტენტ პროფესორი.

XI. საქართველოს ისტორია
ა) მარიამ ჩხარტიშვილი - სრული პროფესორი;
ბ) თედო დუნდუა - სრული პროფესორი;
გ) გიორგი ოთხმეზური - ასოცირებული პროფესორი;
დ) დიმიტრი შველიძე - ასოცირებული პროფესორი;
ე) მიხეილ ბახტაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ვ) ნიკოლოზ ჯავახიშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ზ) ბონდო კუპატაძე - ასოცირებული პროფესორი;
თ) ქეთევან ნადირაძე - ასისტენტ პროფესორი;
ი) ქეთევან ქუთათელაძე - ასისტენტ პროფესორი;
კ) ალექსანდრე ბოშიშვილი - ასისტენტ პროფესორი;
ლ) აპოლონ თაბუაშვილი - ასისტენტ პროფესორი;
მ) ლერი თავაძე - ასისტენტ პროფესორი.

XII. მსოფლიოს ისტორია
ა) ძველი მსოფლიოს ისტორია
ა.ა) ლევან გორდეზიანი – სრული პროფესორი;
ა.ბ) თემურ თოდუა – ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) მარიკა მშვილდაძე – ასოცირებული პროფესორი.

ბ) შუა საუკუნეების ისტორია
ბ.ა) თეა წითლანაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.ბ) აკაკი გეთიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.გ) თეა ქარჩავა– ასისტენტ პროფესორი.

გ) ახალი და უახლესი ისტორია
გ.ა) თეიმურაზ პაპასქირი – სრული პროფესორი;
გ.ბ) მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი;
გ.გ) ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
გ.დ) ზაალ გოგენია – ასისტენტ პროფესორი;
გ.ე) თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი.
 
XIII. არქეოლოგია
ა) ზვიად კვიციანი – ასოცირებული პროფესორი;
ბ) მარინე ფუთურიძე – ასოცირებული პროფესორი.
 
XIV. ეთნოლოგია
ა) როლანდ თოფჩიშვილი – სრული პროფესორი;
ბ) ქეთევან ხუციშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
გ) როზეტა გუჯეჯიანი – ასოცირებული პროფესორი.
 
XV. კულტურის კვლევები
ა) ნინო ჩიქოვანი - სრული პროფესორი;
ბ) ქეთევან კაკიტელაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
გ) ივანე წერეთელი - ასოცირებული პროფესორი;
დ) მაია ქვრივიშვილი - ასისტენტ პროფესორი.

XVI. ამერიკისმცოდნეობა
ა) ვასილ კაჭარავა – სრული პროფესორი;
ბ) მიხეილ ბარნოვი – ასისტენტ პროფესორი.

XVII. ხელოვნების ისტორია და თეორია

ა) ზაზა სხირტლაძე - სრული პროფესორი;
ბ) ირინე კოშორიძე - ასოცირებული პროფესორი;
გ) ნინო სილაგაძე - ასოცირებული პროფესორი;
დ) ნათელა ჯაბუა - ასოცირებული პროფესორი;
ე) ანა შანშიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი.
 
XVIII. ვიზუალური ხელოვნება
ა) სახვითი ხელოვნება

ა.ა) ლევან სილაგაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ა.ბ) ვლადიმერ ასათიანი - ასისტენტ პროფესორი.

ბ) კინო-ტელე ხელოვნება
ა) მერაბ კოკოჩაშვილი - ასოცირებული პროფესორი.

XIX. ფილოსოფია
ა) ფილოსოფიის ისტორია

ა.ა) ლელა ალექსიძე - სრული პროფესორი.

ბ) თეორიული ფილოსოფია
ბ.ა) ვალერიან რამიშვილი - სრული პროფესორი;
ბ.ბ) მამუკა ბიჭაშვილი - ასოცირებული პროფესორი.

გ) პრაქტიკული ფილოსოფია
გ.ა) დემურ ჯალაღონია - სრული პროფესორი;
გ.ბ) ირაკლი ბრაჭული - ასოცირებული პროფესორი;
გ.გ) მამუკა დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი;
გ.დ) ნანა გულიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი.

XX. პედაგოგიკა
ა) ქეთევან ჭკუასელი - სრული პროფესორი;
ბ) იზაბელა პეტრიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
გ) ეთერ ღვინერია - ასოცირებული პროფესორი;
დ) რუსუდან სანაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ე) ზაქარია ქიტიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი;
ვ) ეფემია ხარაძე - ასისტენტ პროფესორი.

2. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ კანცელარიას.

3. დადგენილება ძალაში შევიდეს 2012 წლის 26 სექტემბერს.ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი