დადგენილება №68/2012
10 აგვისტო, 2012ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ


,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ს“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის N208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „არასამეწრამეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ 46–ე  მუხლის,  „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 7 მაისის №31/2012 დადგენილების, თსუ რექტორის 2012  წლის 30 მაისის  №68/01–01 ბრძანების და აკადემიური საბჭოს №65/2012 და №66/2012 დადგენილებების საფუძველზე შექმნილი ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიების გადაწყვეტილებების (წერილები №19180/02, 09.08.2012; №19188/02, 10.08.2012; №19187/02, 10.08.2012; №19185/02, 10.08.2012; №19186/02, 10.08.2012; №19184/02, 10.08.2012; №19183/02, 10.08.2012; №19181/02, 10.08.2012; №19182/02, 10.08.2012; №19189/02, 10.08.2012) საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1. საკონკურსო კომისიების მიერ წარმოდგენილი გადაწყვეტილებების საფუძველზე, ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ:

I) მათემატიკის მიმართულება
ა) ქვემიმართულება: მათემატიკური ანალიზი
ა.ა) უშანგი გოგინავა – სრული პროფესორი;
ა.ბ) თენგიზ  კოპალიანი – ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) ლაშა ეფრემიძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.დ) თეიმურაზ ახობაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ე) ვახტანგ ცაგარეიშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ვ) ლერი გოგოლაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ზ) გიორგი ჭელიძე – ასისტენტ-პროფესორი;
ა.თ) ანა დანელია – ასისტენტ-პროფესორი;
ა.ი) გივი ნადიბაიძე – ასისტენტ-პროფესორი.

ბ) ქვემიმართულება: ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა
ბ.ა) ელიზბარ ნადარაია – სრული პროფესორი;
ბ.ბ) გრიგოლ სოხაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.გ) ომარ ღლონტი – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.დ) ბესარიონ დოჭვირი – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.ე) ომარ ფურთუხია – ასოცირებული პროფესორი.

გ) ქვემიმართულება: ალგებრა-გეომეტრია
გ.ა) თეიმურაზ ვეფხვაძე – სრული პროფესორი;
გ.ბ) ვახტანგ ლომაძე – ასოცირებული პროფესორი;
გ.გ) მიხეილ ამაღლობელი – ასოცირებული პროფესორი;
გ.დ) მალხაზ ბაკურაძე – ასოცირებული პროფესორი;
გ.ე) ქეთევან შავგულიძე – ასოცირებული პროფესორი;
გ.ვ) რუსლან სურმანიძე – ასისტენტ-პროფესორი.

დ) ქვემიმართულება: დიფერენციალური განტოლებები
დ.ა) თამაზ თადუმაძე – სრული პროფესორი;
დ.ბ) რომან კოპლატაძე – ასოცირებული პროფესორი;
დ.გ) ილია თავხელიძე – ასოცირებული პროფესორი;
დ.დ) ოთარ ჯოხაძე – ასოცირებული პროფესორი;
დ.ე) გრიგორ გიორგაძე – ასოცირებული პროფესორი.

ე) ქვემიმართულება: მექანიკა
ე.ა) გიორგი ჯაიანი – სრული პროფესორი;
ე.ბ) ნატალია ჩინჩალაძე – ასისტენტ-პროფესორი.

II)  კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულება
ა) ქვემიმართულება: თეორიული ინფორმატიკა

ა.ა) ბეჟან ღვაბერიძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ბ) რევაზ ქურდიანი - ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) გურამ კაშმაძე – ასისტენტ-პროფესორი.

ბ) ქვემიმართულება: გამოყენებითი ინფორმატიკა
ბ.ა) გია სირბილაძე – სრული პროფესორი;
ბ.ბ) ტარიელ ხვედელიძე – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.გ) ზურაბ ქოჩლაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ბ.დ) გელა ბესიაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი;
ბ.ე) ბიძინა მაცაბერიძე – ასისტენტ-პროფესორი;
ბ.ვ) ფრიდონ დვალიშვილი – ასისტენტ-პროფესორი.

გ) ქვემიმართულება: ტექნიკური ინფორმატიკა
გ.ა) მაგდა ცინცაძე – ასოცირებული პროფესორი.

დ) ქვემიმართულება: პრაქტიკული ინფორმატიკა

დ.ა) ბიძინა მიდოდაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
დ.ბ) ნათელა არჩვაძე – ასოცირებული პროფესორი;
დ.გ) ლიანა ლორთქიფანიძე – ასისტენტ-პროფესორი.

III) ინტერდისციპლინური (მათემატიკა, კომპიუტერული მეცნიერებები)
ა) ქვემიმართულება: მათემატიკური ლოგიკა და დისკრეტული სტრუქტურები

ა.ა) როლანდ ომანაძე – სრული პროფესორი;
ა.ბ) რევაზ გრიგოლია – ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) არჩილ ყიფიანი – ასისტენტ-პროფესორი;
ა.დ) ნანა ოდიშელიძე – ასისტენტ-პროფესორი;
ა.ე) ვლადიმერ ოდიშარია – ასისტენტ-პროფესორი.

ბ) ქვემიმართულება: რიცხვითი ანალიზი და გამოთვლითი ტექნოლოგიები
ბ.ა) რამაზ ბოჭორიშვილი – სრული პროფესორი;
ბ.ბ) გია ავალიშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ბ.გ) ჯემალ როგავა – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.დ) ჯემალ ფერაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.ე) თინათინ დავითაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი;
ბ.ვ) არჩილ პაპუკაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი.

IV) გეოგრაფიის მიმართულება
ა) ქვემიმართულება: ჰიდროლოგია, ოკეანოლოგია, მეტეოროლოგია

ა.ა) დავით კერესელიძე – სრული პროფესორი;
ა.ბ) კახაბერ ბილაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) გიორგი ბრეგვაძე – ასისტენტ-პროფესორი.

ბ) ქვემიმართულება: რეგიონალური გეოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება
ბ.ა) რობერტ მაღლაკელიძე – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.ბ) დალი ნიკოლაიშვილი – ასოცირებული პროფესორი.

გ) ქვემიმართულება: ბუნებათსარგებლობის გეოგრაფია
გ.ა) თამარ ალექსიძე – ასისტენტ-პროფესორი.

დ) ქვემიმართულება: ნიადაგების გეოგრაფია
დ.ა) ლია მაჭავარიანი – სრული პროფესორი;
დ.ბ) ბესიკ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი.

ე) ქვემიმართულება: გეომორფოლოგია  და კარტოგრაფია
ე.ა) რამინ გობეჯიშვილი – სრული პროფესორი.

V)  ელექტრული და  ელექტრონული ინჟინერიის მიმართულება
ა) ქვემიმართულება: ელექტრომაგნიტური თავსებადობა

ა.ა) რომან ჯობავა – სრული პროფესორი.

ბ) ქვემიმართულება: ანტენები და ტალღების გავრცელება
ბ.ა) გიორგი ღვედაშვილი – სრული პროფესორი.

VI) გეოლოგიის მიმართულება
ა) ქვემიმართულება: გეოლოგია

ა.ა) ბეჟან თუთბერიძე – სრული პროფესორი;
ა.ბ) გურამ ქუთელია – ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) კარლო აქიმიძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.დ) ზურაბ ლებანიძე – ასისტენტ-პროფესორი;
ა.ე) კახა ქოიავა – ასისტენტ-პროფესორი;
ა.ვ) მარიამ ახალკაციშვილი – ასისტენტ-პროფესორი.

VII) ქიმიის მიმართულება
ა) ქვემიმართულება: ზოგადი, არაორგანული და მეტალორგანული ქიმია
ა.ა) მიხეილ გვერდწითელი – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ბ) ავთანდილ ქორიძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) ქრისტინა  გიორგაძე – ასისტენტ-პროფესორი.

ბ) ქვემიმართულება: ორგანული ქიმია
ბ.ა) შოთა სამსონია – სრული პროფესორი;
ბ.ბ) იოსებ ჩიკვაიძე – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.გ) მარინა ტრაპაიძე – ასისტენტ-პროფესორი;
ბ.დ) როზა კუბლაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი.

გ) ქვემიმართულება: ბიოორგანული ქიმია
გ.ა) რამაზ გახოკიძე – სრული პროფესორი;
გ.ბ) ნელი სიდამონიძე – ასისტენტ-პროფესორი.

დ) ქვემიმართულება: მაკრომოლეკულების ქიმია
დ.ა) ომარ მუკბანიანი – სრული პროფესორი.

ე) ქვემიმართულება: ფიზიკური და ანალიზური ქიმია
ე.ა) ბეჟან ჭანკვეტაძე – სრული პროფესორი;
ე.ბ) მარინე რუხაძე -  ასოცირებული პროფესორი;
ე.გ) გიორგი ბეზარაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი;
ე.დ) ნინო თაყაიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი.

VIII) ბიოლოგიის მიმართულება
ა) ქვემიმართულება: ბიომრავალფეროვნება

ა.ა) არნოლდ გეგეჭკორი - სრული პროფესორი;
ა.ბ) შამილ შეთეკაური - ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) ზელიმხან კერესელიძე - ასისტენტ-პროფესორი.

ბ) ქვემიმართულება: ადამიანის და ცხოველთა ფიზიოლოგია

ბ.ა) ნანული დორეული - სრული პროფესორი;
ბ.ბ) სულხან ცაგარელი - ასოცირებული პროფესორი;
ბ.გ) ბუციკო ჩხარტიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი.

გ) ქვემიმართულება: ბიოქიმია
გ.ა) ნანა კოშორიძე - სრული პროფესორი;
გ.ბ) ელენე დავითაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი;
გ.გ) მანანა ჭიპაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი.

დ) ქვემიმართულება: უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგია
დ.ა) ნანული კოტრიკაძე - სრული პროფესორი;
დ.ბ) მანანა გორდეზიანი - ასოცირებული პროფესორი.

ე) ქვემიმართულება: მცენარეთა ფიზიოლოგია

ე.ა) მარიამ გაიდამაშვილი - ასოცირებული პროფესორი.

ვ) ქვემიმართულება: გენეტიკა
ვ.ა) თეიმურაზ ლეჟავა - სრული პროფესორი;
ვ.ბ) თინათინ ჯოხაძე - ასოცირებული პროფესორი.

ზ) ქვემიმართულება: მორფოლოგია
ზ.ა) დიანა ძიძიგური - სრული პროფესორი;
ზ.ბ) პავლე ჭელიძე - ასოცირებული პროფესორი.

თ) ქვემიმართულება: იმუნოლოგია და მიკრობიოლოგია

თ.ა) ნინო ფორაქიშვილი - სრული პროფესორი;
თ.ბ) ნინო გაჩეჩილაძე - ასოცირებული პროფესორი.

IX) ფიზიკის მიმართულება
ა) ქვემიმართულება: ელემენტარული ნაწილაკები და კვანტური ველები

ა.ა) მერაბ ელიაშვილი – სრული პროფესორი;
ა.ბ) მერაბ გოგბერაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) გიორგი ციციშვილი – ასისტენტ-პროფესორი;
ა.დ) თეიმურაზ ნადარეიშვილი – ასისტენტ-პროფესორი.

ბ) ქვემიმართულება: კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა

ბ.ა) ალექსანდრე შენგელაია – სრული პროფესორი;
ბ.ბ) თამარ ჭელიძე – ასისტენტ-პროფესორი.

გ) ქვემიმართულება: არაწრფივი მოვლენების ფიზიკა
გ.ა) არჩილ უგულავა – სრული პროფესორი;
გ.ბ) რამაზ ხომერიკი – ასოცირებული პროფესორი;
გ.გ) ზაზა ტოკლიკიშვილი – ასისტენტ-პროფესორი;
გ.დ) სიმონ ჩხაიძე – ასისტენტ-პროფესორი.

დ) ქვემიმართულება: პლაზმის ფიზიკა
დ.ა) ნოდარ ცინცაძე – სრული პროფესორი;
დ.ბ) გიორგი მამაცაშვილი – ასისტენტ- პროფესორი.

ე) ქვემიმართულება: ატომის და ატომბირთვის ფიზიკა

ე.ა) თამაზ კერესელიძე – სრული პროფესორი;
ე.ბ) ზაალ მაჭავარიანი – ასოცირებული პროფესორი;
ე.გ) მალხაზ გოჩიტაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი.

ვ) ქვემიმართულება: რადიოფიზიკა, ფიზიკური პროცესების მოდელირება

ვ.ა) ოლეგ ხარშილაძე – ასოცირებული პროფესორი.

ზ) ქვემიმართულება: ასტროფიზიკა
ზ.ა) ნანა შათაშვილი – სრული პროფესორი;
ზ.ბ) ალექსანდრე თევზაძე – ასოცირებული პროფესორი.

X) ინტერდისციპლინური (ფიზიკა, ბიოლოგია)

ა) ქვემიმართულება: ბიოფიზიკა
ა.ა) ზურაბ ქუჩუკაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი;
ა.ბ) დავით სვინტრაძე – ასისტენტ-პროფესორი.

2. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ კანცელარიას.

3. ეს დადგენილება, გარდა  III ნაწილის „ბ“ პუნქტის „ბ.ვ“ ქვეპუნქტისა და X ნაწილის „ა“ პუნქტის „ა.ბ“ ქვეპუნქტისა, ძალაში შევიდეს 2012 წლის 26 სექტემბრიდან. ამ დადგენილების III ნაწილის „ბ“ პუნქტის „ბ.ვ“ ქვეპუნქტი და X ნაწილის „ა“ პუნქტის „ა.ბ“ ქვეპუნქტი ძალაში შევიდეს 2012 წლის 3 ოქტომბრიდან.ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი