დადგენილება №129/2012
24 დეკემბერი, 2012


„ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 10 აგვისტოს №69/2012 დადგენილებაში დამატებების შეტანის შესახებ


,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ს“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის N208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ 46–ე  მუხლის,  „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 7 მაისის №31/2012 დადგენილების, თსუ რექტორის 2012  წლის 15 ოქტომბრის №136/01-01 ბრძანებისა და ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შექმნილი შესარჩევი საკონკურსო კომისიების (აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 10 დეკემბრის №119/2012 დადგენილება) გადაწყვეტილების (წერილები: 19.12.2012, №32898/02; 18.12.2012, №32776/02; 18.12.2012, №32763/02; 20.12.2012, №33041/02; 19.12.2012, №32964/02; 24.12.2012, №33424/02; 20.12.2012, №33171/02) საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1. დამტკიცდეს საკონკურსო კომისიების მიერ წარმოდგენილი გადაწყვეტილებები და „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 10 აგვისტოს №69/2012 დადგენილებაში შევიდეს შემდეგი დამატებები:

ა) I ნაწილის „გ“ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ.ა1“ ქვეპუნქტი:
გ.ა1) მარინა ჯიქია - სრული პროფესორი.“;

ბ) I ნაწილის „ე“ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ე.გ“ ქვეპუნქტი:
„ე.გ) ნინო სამსონია - ასოცირებული პროფესორი.“;

გ) II ნაწილის „ა“ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ ა.ა.ვ1“ ქვეპუნქტი:
„ა.ა.ვ1) რუსუდან დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი.“;

დ) IV ნაწილის „ა“ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ა.ვ“ და „ა.ზ“ ქვეპუნქტები:
ა.ვ) ქეთევან ნადარეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ა.ზ) ზაზა ხინთიბიძე - ასოცირებული პროფესორი.“;

ე) IV ნაწილის "გ" პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ გ.ბ “ პუნქტი:
" გ.ბ) მაკა ქამუშაძე - ასისტენტ-პროფესორი.“;

ვ) VI ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ“ პუნქტი:
„გ) თინათინ ბოლქვაძე - ასოცირებული პროფესორი.“;

ზ) VII ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ა2“ პუნქტი:
„ა2) ნინო წერეთელი - ასოცირებული პროფესორი.“;

თ) VIII ნაწილის „ა“ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ა.ი“ ქვეპუნქტი:
„ა.ი) ნინო შარაშენიძე - ასოცირებული პროფესორი.“;

ი) IX ნაწილის „ბ“ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ბ.ბ1“ ქვეპუნქტი:
„ბ.ბ1) თამარ შარაბიძე - ასოცირებული პროფესორი.“;

კ) IX ნაწილის „დ“ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „დ.ბ1“ ქვეპუნქტი:
„დ.ბ1) ხვთისო მამისიმედიშვილი - ასოცირებული პროფესორი.“;

ლ) X ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ბ“ პუნქტი:
„ბ) კავკასიის ისტორია
ბ.ა) ჯონი კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი;
ბ.ბ) გიორგი ჟუჟუნაშვილი - ასოცირებული პროფესორი.“;

მ) XI ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ბ1“ და „ბ2“ პუნქტები:
„ბ1) ჯაბა სამუშია - სრული პროფესორი.“;
„ბ2) ქეთევან ნადირაძე - ასოცირებული პროფესორი.“;

ნ) XVII ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „დ1“ პუნქტი:
„დ1) ირინე მირიჯანაშვილი - ასოცირებული პროფესორი.“.

 ო) XIX ნაწილის „ა“ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ ა.ბ“ ქვეპუნქტი:
„ა.ბ) რევაზ გორდეზიანი - ასოცირებული პროფესორი.“;

პ) XIX ნაწილის „ბ“ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ბ.გ“ ქვეპუნქტი:
„ბ.გ) ნაპო კვარაცხელია - ასოცირებული პროფესორი.“;

ჟ) XIX ნაწილის „გ“ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ.ა1“ და „გ.ა2“ ქვეპუნქტები:
„გ.ა1) აკაკი ყულიჯანიშვილი - სრული პროფესორი.“;
გ.ა2) ანასტასია ზაქარიაძე - ასოცირებული პროფესორი.“.

რ) XX ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ზ“ პუნქტი:
„ზ) ნინო ჩახუნაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი.“.

2. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ კანცელარიას.

3. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი