დადგენილება №102/2012
29 ოქტომბერი, 2012


ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  ასოცირებულ და ასისტენტ–პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებსაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „არასამეწრამეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” მე–8 მუხლის პირველი პუნქტის „ჭ“ ქვეპუნქტისა და 46–ე მუხლის მე–3 პუნქტის, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 13 მარტის №17/2012 დადგენილებით დამტკიცებული აკადემიური საბჭოს რეგლამენტის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ჰ2“ ქვეპუნქტის, „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 7 მაისის №31/2012 დადგენილებისა და რექტორის 2012 წლის 12 სექტემბრის №120/01-01 ბრძანების საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1. დამტკიცდეს ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებულ და ასისტენტ–პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

I. მათემატიკის მიმართულება:

ა) რამაზ ბოჭორიშვილი - სრული პროფესორი (კომისიის თავმჯდომარე);
ბ) უშანგი გოგინავა - თსუ სრული პროფესორი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე);
გ) ქეთევან შავგულიძე - თსუ ასოცირებული პროფესორი;
დ) ვასილ გონაშვილი - თსუ რექტორისა და აკადემიური საბჭოს კონსულტანტი იურიდიულ საკითხებში, სამართლის დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი;
ე) პეტრე ბაბილუა – თსუ ასისტენტ–პროფესორი;
ვ) ლია ტრაპაიძე - ფიზიკის დოქტორი, თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ნახევარგამტართა ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი (კომისიის მდივანი).

II. კომპიუტერულ მეცნიერებათა მიმართულება:
ა) რამაზ ბოჭორიშვილი - სრული პროფესორი (კომისიის თავმჯდომარე);
ბ) ალექსანდრე გამყრელიძე - თსუ სრული პროფესორი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე);
გ) ლელა მირცხულავა - თსუ ასოცირებული პროფესორი;
დ) ირინა ხუციშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი;
ე) ვასილ გონაშვილი - თსუ რექტორისა და აკადემიური საბჭოს კონსულტანტი იურიდიულ საკითხებში,სამართლის დოქტორი,თსუ ასოცირებული პროფესორი;
ვ) ლია ტრაპაიძე - ფიზიკის დოქტორი, თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ნახევარგამტართა ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი (კომისიის მდივანი).

III. ბიოლოგიის მიმართულება:
ა) რამაზ ბოჭორიშვილი - სრული პროფესორი (კომისიის თავმჯდომარე);
ბ) დიანა ძიძიგური - თსუ სრული პროფესორი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე);
გ) ნანული დორეული - თსუ სრული პროფესორი;
დ) ნინო გაჩეჩილაძე - თსუ ასოცირებული პროფესორი;
ე) ვასილ გონაშვილი - თსუ რექტორისა და აკადემიური საბჭოს კონსულტანტი იურიდიულ საკითხებში,სამართლის დოქტორი,თსუ ასოცირებული პროფესორი;
ვ) ლია ტრაპაიძე - ფიზიკის დოქტორი, თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ნახევარგამტართა ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი (კომისიის მდივანი).

IV. გეოგრაფიის მიმართულება:
ა) რამაზ ბოჭორიშვილი - სრული პროფესორი (კომისიის თავმჯდომარე);
ბ) დავით კერესელიძე - თსუ სრული პროფესორი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე);
გ) ლია მაჭავარიანი - თსუ სრული პროფესორი;
დ) ვაჯა ტრაპაიძე - თსუ ასოცირებული პროფესორი;
ე) ვასილ გონაშვილი - თსუ რექტორისა და აკადემიური საბჭოს კონსულტანტი იურიდიულ საკითხებში,სამართლის დოქტორი,თსუ ასოცირებული პროფესორი;
ვ) ლია ტრაპაიძე - ფიზიკის დოქტორი, თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ნახევარგამტართა ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი (კომისიის მდივანი).

2. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ–ის კანცელარიას.
3. დადგენილება ძალაში შედის საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი