წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომები

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა №6
2019 წლის 26 დეკემბერი 16.00  საათი
თსუ, პირველი კორპუსი, 115-ე აუდიტორია
 სავარაუდო დღის წესრიგი:

1. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის კანდიდატურის დამტკიცება (მომხსენებელი: ვლადიმერ მარგველაშვილი, გიორგი ჩაკვეტაძე)
2. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება (მომხსენებელი: ლაშა საღინაძე)
3. სსიპ- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილების დამტკიცება  (მომხსენებელი: მარინა ჩავლეიშვილი)
4. სსიპ- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილებების დამტკიცება  (მომხსენებელი: თამარ დოლბაია)
5. სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარგებლობაში/საკუთრებაში არსებული უძრავ/მოძრავი ქონების  განკარგვის საკითხი (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)გამოქვეყნების თარიღი:2016-06-29 10:40:39