საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოა აკადემიური საბჭო, რომლის უფლებამოსილება განისაზღვრება „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონითა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდებით.

აკადემიურ საბჭოში თითოეული ფაკულტეტიდან აირჩევა სამი წარმომადგენელი, ხოლო თითოეული დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულიდან ერთი წარმომადგენელი.

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
გიორგი ღვედაშვილი, მანანა ხაჩიძე, ომარ ფურთუხია
იურიდიული ფაკულტეტი
ირმა ხარშილაძე, მაია კოპალეიშვილი, ირინე ქურდაძე
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
რუსუდან  სანაძე, მზია წერეთელი, მაია მესტვირიშვილი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
თემურ შენგელია, ავთანდილ სილაგაძე, ელგუჯა მექვაბიშვილი
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
მარი წერეთელი, ალექსანდრე კუხიანიძე, ხათუნა მაისაშვილი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
დავით გოცირიძე, ქეთევან ხუციშვილი, რამაზ ქურდაძე
მედიცინის ფაკულტეტი
ალექსანდრე ცისკარიძე, პაატა იმნაძე, გია ლობჟანიძე
ა. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი
ნონა გაგნიძე 
ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი
ნუგზარ შავლაყაძე
ვ. ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი
თამაზ ყარალაშვილი
მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი
ავთანდილ ამირანაშვილი
შ. რუსთაველის ქართული ლიტ.ინსტიტუტი
გაგა ლომიძე
პ. მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგ. ქიმიის ინსტიტუტი
მარინე ზაუტაშვილი
ა. ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი
ზურაბ ცაგარელი
პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი
მამუკა ხუსკივაძე
ე. ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი
ალექსანდრე ღონღაძე  
ი. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
ნინო მინდაძე
ა. თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი
მურმან კვინიკაძე
რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიის ინსტიტუტი
ნათელა ანანიაშვილი
თ. წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი
გოჩა ფერაძე
მაღალი ენერგიების ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
რევაზ შანიძე
ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
ნიკოლოზ ავაზაშვილი
ა.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
ვახტანგ მაღრაძე