ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ილია ჭავჭავაძის გამზ . № 1, თბილისი, 0128, საქართველო

თსუ I კორპუსი, ოთახები 328, 329, 330

ტელ: 2 25-16-59