დოქტორანტურა
სამართლის სადოქტორო პროგრამა

სამართლის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა (აკადემიური საბჭოს N76/2020 დადგენილება, 30 ივლისი, 2020 წელი)

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის დებულების დამტკიცების შესახებ (აკადემიური საბჭოს N77/2020 დადგენილება, 30 ივლისი, 2020 წელი)

დადგენილება №116/2018 - სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ (კოდიფიცირებული)


დებულებები
დადგენილება №55/2017 - „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 25 ივლისის №77/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება №111/2013 - ,, ( ) იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ " აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 25 ივლისის №77/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება №55/2013 - ,, დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტის ახალი რედაქციის დამტკიცების შესახებ " ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 16 ივლისის №249 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება №92/2011 - სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ " სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს №77/2011 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

დადგენილება №91/2011 სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურის სასწავლო კურსების სილაბუსების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №26/2015 - „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 25 ივლისის №77/2011 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ 

დადგენილება №27/2011 ,, დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტის ახალი რედაქციის დამტკიცების შესახებ სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 16 ივლისის N249 დადგენილებაში ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე

დადგენილება №24/2011 ყოფილი სსიპ - „ თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის “ ( თეუსუ ) დოქტორანტურის პროგრამის თავსებადობის შესახებ ( კოდიფიცირებული )
სამართლის სადოქტორო პროგრამის აღწერილობა (აკრედიტებული)

დადგენილება №115/2010 „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულების ახალი რედაქციის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 01 ივნისის N 229 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება № 81/2010 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 26 მარტის №36/2010 დადგენილებით დამტკიცებულ ,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მარეგულირებელ წესში“ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამა (დამტკიცებულია თსუ-ის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 28 მაისის N38/2012 დადგენილებით)
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 2010-2011 სასწავლო წლის სამართლის სადოქტორო პროგრამა (მიმართულება-საერთაშორისო სამართალი)

დადგენილება № 71/2010 “ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულების ახალი რედაქციის დამტკიცების შესახებ” თსუ აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 1 ივნისის №229–ე დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება  №25/2011 ,,  დოქტორანტურის  მინიმალური  სტანდარტის  დამტკიცების  შესახებ  “ (  კოდიფიცირებული  ) (ძალადაკარგული)

დადგენილება №77/2018 - „დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 16 მარტის №25/2011 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

დადგენილება №77/2012,,დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 16 მარტის №25/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება  №54/2013 - ,,  დოქტორანტურის  მინიმალური  სტანდარტის  დამტკიცების  შესახებ  ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  აკადემიური  საბჭოს  2011  წლის  16  მარტის  №25/2011  დადგენილებაში  ცვლილებისა  და  დამატების  შეტანის  შესახებ

დადგენილება №173 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში მიღების წესის დამტკიცების შესახებ (ძალადაკარგული)

დადგენილება №36 2010 (მიღებულია 2010 წლის 26 მარტს) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულება (აკადემიური საბჭოს №229 დადგენილება, 1 ივნისი, 2009 წელი)  (ძალა დაკარგულია) სწავლების მეთოდები

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 2009/2010 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სადოქტორო პროგრამაკომპონენტები

იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორთა 15 კრედიტიანი სადოქტორო სემინარების თემატიკა 2012–2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის

კვლევის მეთოდების მოდულის კურსები თსუ დოქტორანტებისთვის 2012–2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის

აკადემიური წერის ლექციათა განრიგი 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

სწავლების მეთოდების ლექციათა კურსი 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორთა 15 კრედიტიანი სადოქტორო სემინარების თემატიკა 2012–2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

სწავლების მეთოდები (საინფორმაციო შეხვედრა ასოცირებულ პროფესორ ეთერ ღვინერიასთან გაიმართება 2012 წლის 6 ოქტომბერს, შაბათს 11:00 საათზე 101-ე აუდიტორიაში (თსუ I კორპ.)

მეცნიერების მენეჯმენტის კურსი 2012–2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

სწავლების თანამედროვე მეთოდები (საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართება 2012 წლის 16 მარტს 16:00 საათზე 101-ე აუდიტორიაში (თსუ I კორპ.) )

მეცნიერების მენეჯმენტი

იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორთა 15 კრედიტიანი სადოქტორო სემინარების თემატიკა 2011–2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. კვლევის მეთოდების მოდულის კურსები თსუ-ს დოქტორანტებისთვის.(რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 5.03.2012)

2011–2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ჩარიცხულ დოქტორანტთა 15 კრედიტიანი სემინარების თემატიკა

აკადემიური წერის ლექციათა განრიგი 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ,,სწავლების მეთოდების” ლექციათა განრიგი

სადოქტორო სემინარების თემატიკა 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

სწავლების თანამედროვე მეთოდები (ლექციები დაიწყება 18 ოქტომბერს 16:00 საათზე)

მეცნიერების მენეჯმენტი (არასავალდებულო კურსი)

კვლევის მეთოდების კურსი (არასავალდებულო კურსი)

თეუსუ–დან გადმოსულ (60 კრედიტის მქონე) დოქტორანტთა სემინარების თემატიკა 2010-2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის

2010 –2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დოქტორანტურის სწავლების მეთოდების ლექციათა განრიგი

2010-2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ჩარიცხულ დოქტორანტთა სადოქტორო სემინარების თემატიკა

,,სწავლების თანამედროვე მეთოდები“–ის (სავალდებულო საგანი) ლექციები 2010–2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის

დოქტორანტთა და მაგისტრანტთა ,,აკადემიური წერი”-ს განრიგი (2010-2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი)

2010–2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორთა სადოქტორო სემინარების თემატიკა

2010–2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ჩარიცხულ საერთაშორისო სამართლის მიმართულების დოქტორანტთა სემინარის თემატიკა (10 კრედიტი)

სწავლების თანამედროვე მეთოდები (სავალდებულო საგანი) - რეგისტრაციის მსურველებმა 30 სექტემბრამდე მოგვმართეთ იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის სამდივნოში (მე–2 კორპ. ოთახი 129).

მეცნიერების მენეჯმენტი (არასავალდებულო საგანი) - რეგისტრაციის მსურველებმა 30 სექტემბრამდე მოგვმართეთ იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის სამდივნოში (მე–2 კორპ. ოთახი 129).

საუნივერსიტეტო კურიკულუმის შემუშავების პრინციპები (არასავალდებულო საგანი) - რეგისტრაციის მსურველებმა 8 ოქტომბრამდე მოგვმართეთ იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის სამდივნოში (მე–2 კორპ. ოთახი 129)

იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორთა სადოქტორო სემინარების თემატიკა 2010–2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

 დოქტორანტთა და მაგისტრანტთა აკადემიური წერის განრიგი (2009-2010 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი)

იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორთა სადოქტორო სემინარების თემატიკა 2009–2010 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის


2009–2010 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში დოქტორანტთათვის შემოთავაზებულია შემდეგი კომპონენტები:

1. სწავლების თანამედროვე მეთოდები

2. მეცნიერების მენეჯმენტი

3. ელექტრონული კურსების მომზადება

არქივი