ბიბლიოთეკა


 1. მაკროეკონომიკური სტატისტიკა (სახელმძღვანელო) მარინა მუჩიაშვილი,სიმონ გელაშვილი,ირინე მაისურაძე. (განახლებული გამოცემა) თბილისი 2018 წელი.
 2. ფისკალური სტატისტიკა (დამხმარე სახელმძღვანელო) მარინა მუჩიაშვილი. თბილისი 2018 წელი.
 3. სტატისტიკის სწავლება და სტატისტიკური კვლევები საქართველოში (სამეცნიერო გამოცემა) ეძღვნება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის100  წლის იუბილეს. გამომცემლობა უნივერსალი, თბილისი 2018 წელი.
 4. ახალი პოლიტიკური ეკონომია (ლექციების კურსი) ინგა ბალარჯიშვილი. თბილისი 2017 წელი.
 5. ფინანსური აღრიცხვა სახელმძღვანელო(მე- 2 გადამუშავებული გამოცემა). თბილისი 2018 წელი.
 6. თანამედროვე ეკონომიკური თეორიები (ლექციების კურსი) ელგუჯა მექვაბიშვილი. თბილისი 2016 წელი.
 7. საცალო ვაჭრობა (ლექციების კურსი) ნუგზარ თოდუა,ბაბულია (დოდო) მღებრიშვილი. თბილისი 2017 წელი.
 8. სტატისტიკა ტურიზმისათვის (სახელმძღვანელო) ნინო აბესაძე, რუსუდან ქინქლაძე, ქეთევან ჩიტალაძე. თბილისი 2018 წელი.
 9. სავარჯიშოთა კრებული ეკონომიკურ ანალიზში (ტესტები და ამოცანები) მერაბ ჯიქია. თბილისი 2018 წელი.
 10. ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა (ლექციების კურსი ბაკალავრებისთვის) მარინე მინდორაშვილი. თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკის კათედრა თბილისი 2018წ.
 11. FORESIGHT MANAGEMENT: FORMATION AND TRANSFORMATION ADAPTIVE BUSINESS ORGANIZATIONS  (International collective monograph  Volume 2)  Tbilisi-Kherson  2017.
 12. ფინანსური აღრიცხვა (მე-2დონე ლექციების კურსი) ელენე ხარაბაძე . თბილისი 2018 წელი.
 13. ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები ელენე ხარაბაძე. თბილისი 2018 წელი.
 14. ფინანსური აღრიცხვა – II (ამოცანებისკრებული). თბილისი 2018 წელი.
 15. კორპორაციული ანგარიშგება  ნადეჟდა კვატაშიძე. თბილისი 2019 წელი.
 16. ვიშეგრადის ქვეყნების ეკონომიკური პოლიტიკა ევროინტეგრაციის გზაზე (ლექციების კურსი). თსუ ეკონომიკური პოლიტიკის კათედრა
 17. სოციალური მეწარმეობის განვითარების ტენდენციები საქართველოში. რ.გველესიანი, გ.ერქომაიშვილი, ი.გოგორიშვილი, ე.ლეკაშვილი, ნ.ფარესაშვილი, ლ.ხურცია. თბილისი 2017 წელი.
 18. ღვინისბაზარი და მევენახეობა - მეღვინეობის დივერსიფიკაციის კონკურენტული მოდელები საქართველოში ეთერ ხარაიშვილი.  თბილისი 2017 წელი.
 19. ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის სრულყოფის გზები მცირე და საშუალო ბიზნესის საწარმოებში ლევან საბაური, ნადეჟდა კვატაშიძე, ნანა სრესელი. თბილისი 2017 წელი.
 20. დროის მენეჯმენტი მანანა ხარხელი, გიორგი მორჩილაძე. თბილისი 2016 წელი.
 21. სტატისტიკა ეკონომიკისა და ბიზნესისათვის-2 (ლექციების მოკლე კურსი) ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკის კათედრა. თბილისი 2017 წელი.
 22. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი ტურიზმსა და მასპინძლობაში (სალექციო კურსი) თარგმანი: მერაბ ხოხობაია
 23. შრომის ეკონომიკა (დამხმარე სახელმძღვანელო) მაკროეკონომიკის კათედრა. თბილისი 2016 წელი.
 24. სოციალური მარკეტინგის საფუძვლები ჩარიტა ჯაში თბილისი 2012 წელი.
 25. ინტერნეტ-მარკეტინგი (სახელმძღვანელო) ნუგზარ თოდუა, რატი აბულაძე. თბილისი 2011 წელი.
 26. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობის სტატისტიკა (ლექციების კურსი) ქეთევან მარშავა.
 27. (საწარმოო) B2B მარკეტინგი (ლექციების კურსი) ჩარიტა ჯაში. თბილისი 2012 წელი.
 28. საერთაშორისო მარკეტინგი (სახელმძღვანელო) წიგნი I ნუგზარ თოდუა. თბილისი 2012 წელი.
 29. მარკეტინგის საფუძვლები ნუგზარ თოდუა,ბაბულია მღებრიშვილი. თბილისი 2009 წელი.
 30. მარკეტინგული კვლევის პრინციპები (სახელმძღვანელო) ნუგზარ თოდუა, ეკატერინე უროტაძე. თბილისი 2013 წელი.
 31. ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა (როგორ ვისწავლოთ და გავიგოთ) ფრანსუა ლოკიე, დერეკ ბლეიდსი. მეორე გამოცემა განახლებული და გაფართოებული.
 32. ევროკავშირის არასატარიფო ბარიერების გავლენა საქართველოს ექსპორტზე. თბილისი 2016 წელი.
 33. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (ლექციების კურსი) ავტორთა კოლექტივი. თბილისი 2017 წელი.
 34. პროექტების მენეჯმენტი (სახელმძღვანელო) გიორგი შიხაშვილი, თბილისი 2012 წელი.
 35. მართლმადიდებლური თეოლოგიური ეკონომიკისა და მართვის საფუძვლები. გიორგი შიხაშვილი, თბილისი 2009 წელი.
 36. სოციალური  სტატისტიკა  სიმონ გელაშვილი, ზამირა შონია, რუსუდან ქინქლაძე, თბილისი 2020  წელი.
 37. მმართველობითი აღრიცხვა (სახელმძღვანელო) მეხუთე გადამუშავებული გამოცემა,  იზოლდა ჭილაძე, თბილისი 2018 წელი.
 38. ფინანსური ანალიზი (ფინანსური ანგარიშგების ანალიზი), (სახელმძღვანელო),
  მესამე გადამუშავებული გამოცემა, იზოლდა ჭილაძე, თბილისი 2021  წელი.
 39. ფინანსური აღრიცხვა (დამხმარე სახელმძღვანელო), მარინა მაისურაძე, თბილისი 2019 წელი.
 40. პროექტების მართვა (სახელმძღვანელო), მესამე შევსებული და შესწორებული გამოცემა. გიორგი შიხაშვილი, კახაბერ რუსიძე. თბილისი 2019 წელი.
 41. ბუღალტრული აღრიცხვა ბანკებში (სახელმძღვანელო), მეორე გადამუშავებული გამოცემა იზოლდა ჭილაძე, თბილისი 2016 წელი.
 42. თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრი „იდეა“ - წარსული, აწმყო, მომავალი. გიორგი შიხაშვილი, თბილისი 2019 წელი.
 43. ანტიკრიზისული მენეჯმენტი (სახელმძღვანელო მე-3 გაფართოებული და გადამუშავებული გამოცემა). გიული ქეშელაშვილი, თბილისი 2019 წელი.
 44. პროექტების მართვა (სახელმძღვანელო, მე-4 გადამუშავებული და  გაფართოებული  გამოცემა). გ. ქეშელაშვილი, ნ. ფარესაშვილი, თბილისი 2019 წელი.
 45. მმართველობითი აღრიცხვა II დონე (მე-2 დონის მე-2 ნაწილი) ბუღალტრული აღრიცხვის მოდულის მაგისტრატურისათვის (სალექციო კურსი) იზოლდა ჭილაძე, თბილისი 2020  წელი.
 46. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (სავარჯიშოები) ნ.კვატაშიძე თბილისი 2019
 47. მომხმარებელთა ქცევა (რიდერი) მაია ვეშაგური თბილისი 2019  წელი.
 48. ბრენდინგი (რიდერი) მაია ვეშაგური  თბილისი 2019  წელი.
 49. საერთაშორისო ბიზნესის სტატისტიკა (ლექციების კურსი) ნანა ასლამაზიშვილი თბილისი 2020  წელი.