წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნები

2018 წლის 16 ნოემბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრთა არჩევნები გაიმართება.

წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრთა საარჩევნო ვაკანსიების რაოდენობა განსაზღვრულია შემდეგნარიად:

ა)ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი:
აკადემიური პერსონალი - 4;
სტუდენტი - 6;
ბ)ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი:
აკადემიური პერსონალი - 7;
სტუდენტი - 4;
გ)იურიდიული ფაკულტეტი:
აკადემიური პერსონალი - 4;
სტუდენტი - 4;
დ)მედიცინის ფაკულტეტი:
აკადემიური პერსონალი - 4;
სტუდენტი - 2;
ე)სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი:
აკადემიური პერსონალი - 3;
სტუდენტი - 3;
ვ)ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი:
აკადემიური პერსონალი - 2;
სტუდენტი - 2;
ზ)ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი:
აკადემიური პერსონალი - 8;
სტუდენტი - 5;
თ)თსუ ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტი - 1;
ი)თსუ ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი - 1;
კ)თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი - 1;
ლ)თსუ მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი - 1;
მ)თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი - 1;
ნ)თსუ პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი - 1;
ო)თსუ ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი - 1;
პ)თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი - 1;
ჟ)თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტი - 1;
რ)თსუ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი - 1;
ს)თსუ ალ. თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტი - 1;
ტ)თსუ რაფიელ აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი - 1;
უ)თსუ თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი - 1;
ფ)თსუ მაღალი ენერგიების ფიზიკის ს/კ ინსტიტუტი - 1;
ქ)თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ს/კ ინსტიტუტი -1;
ღ)თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი - 1.

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაცია დაიწყება 2018 წლის 3 ნოემბერს და დასრულდება 2018 წლის 9 ნოემბერს.

კანდიდატთა რეგისტრაცია იწარმოებს 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიაში შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი №1, უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი, ოთახი №114.

კანდიდატთა რეგისტრაციისთვის სავალდებულოა შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგენა:

1.განცხადება საარჩევნო კომისიის სახელზე (იხ. დანართი);
2.მოქალაქის პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი;
3.ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობის (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი)/სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომლის დამადასტურებელი ცნობა.
4.ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ (სტუდენტებისთვის).
5.ავტობიოგრაფია (CV).

სამართლებრივი აქტები:
აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 18 ნოემბრის №127/2013 დადგენილება „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრთა არჩევის წესის შესახებ“ (კოდიფიცირებული)
აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 17 ოქტომბრის №210/2018 დადგენილება „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრთა არჩევნების დანიშვნის შესახებ“
რექტორის მ/შ 2018 წლის 26 ოქტომბრის №259/01-01 ბრძანება „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“
აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 31 ოქტომბრის №211/2018 დადგენილება „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“