კანცელარია წარმოადგენს უნივერსიტეტის ორგანიზაციულ სტრუქტურულ ქვედანაყოფს,
რომლის მეშვეობით უნივერსიტეტში ხორციელდება საქმისწარმოება.


საკონტაქტო ინფორმაცია:
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ილია ჭავჭავაძის გამზ. №1, 0179, თბილისი, საქართველო.
ცხელი ხაზი: (+995 32) 2 25 04 84
ელ.ფოსტა: chancellery@tsu.ge