ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული დეპარტამენტი წარმოადგენს უნივერსიტეტის დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულს.

დეპარტამენტი თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონებით, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით, უნივერსიტეტის წესდებით, უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსით, შინაგანაწესითა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმებითა და დეპარტამენტის დებულებით. დეპარტამენტი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ანგარიშვალდებულია უნივერსიტეტის რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის წინაშე, ასრულებს კანონით გათვალისწინებულ, რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიერ კანონის საფუძველზე დაკისრებულ მოვალეობებს.

პერსონალი:


არჩილ კუკულავა იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი
ვასილ ბარამიძე იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
ნინო კუტალაძე მთავარი სპეციალისტი
რუსუდან სხირტლაძე მთავარი სპეციალისტი
თამთა მამულაიშვილი მთავარი სპეციალისტი
სოფიო ცინცაძე მთავარი სპეციალისტი
ლიკა კილაძე უფროსი სპეციალისტი
რევაზ გულარაშვილი          ექსპერტი