მედიცინის ფაკულტეტის განახლებული ვებ-გვერდი


---------------------------------------------------------------------------------------

მედიცინის ფაკულტეტის ერთსაფეხურიან და საბაკალავრო პროგრამებში (მედიცინა, სტომატოლოგია) დასკვნით გამოცდაზე დაშვების წინაპირობად განისაზღვრა არანაკლებ 31 ქულა (დამტკიცებულია თსუ მედიცინის ფაკულტეტის საბჭოს 2017 წლის 8 აგვისტოს №7 სხდომაზე).
მედიცინის ფაკულტეტის ადმინისტრაცია