რეგულაციები


ბმულები
რეგულაციები

სწავლის პროცესში, სახელმწიფოს, უმაღლეს დაწესებულებას, ასევე სტუდენტს ერთმანეთთან მიმართებაში გარკვეული უფლებები, მოვალეობები და პასუხისმგებლობები ეკისრებათ. რეგულაციების სახით გაწერილი და წარმოდგენილია ყველა ის უფლება-მოვალეობა, პასუხისმგებლობის ნორმები, მარეგულირებელი წესები, მიღების, სხვა პროგრამაზე გადასვლის წესები, ინსტრუქციები და მრავალი სხვა, რომელიც შეიძლება დაკისრებული ქონდეს ნებისმიერ საფეხურზე მოღვაწე სტუდენტს, სახელმწიფოს და საგანმანათლებლო დაწესებულებას.

ბმულის სახით იხილეთ თსუ-ის შიდა რეგულაციები:

გამოქვეყნების თარიღი:2017-04-07 18:10:19