საგანმანათლებლო პროგრამები

ბმულები

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
მედიცინის ფაკულტეტი
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
იურიდიული ფაკულტეტი
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლების სამივე საფეხურებზე სტუდენდებისთვის ფუნქციონირებს სხვადასხვა მიმართულების აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამები.

დეტალური ინფორმაცია ამ პროგრამების შინაარსის, სტრუქტურისა და თავისებურებების, მიზნებისა და სწავლის შედეგების შესახებ განთავსებულია უნივერსიტეტის შესაბამისი ფაკულტეტების საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგებში.


გამოქვეყნების თარიღი:2017-04-07 18:20:40