კულტურა და სპორტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურის და სპორტის ცენტრ, რომელიც ხელმძღვანელობს და ახორციელებს უნივერსიტეტში კულტურისა და სპორტის სფეროსთან დაკავშირებულ საუნივერსიტეტო საქმიანობას.

კულტურისა და სპორტის ცენტრში გაერთიანებულია როგორც შემოქმედებითი ჯგუფები, აგრეთვე სხვადასხვა სპორტული გუნდები და სექციები.

გამოქვეყნების თარიღი:2017-04-07 18:24:47