2013-10-16
ბრძანება №:124/01-01

,,მულტიკულტურალიზმი და ტოლერანტობა კავკასიაში’’ კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესისათვის სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საორგანიზაციო ჯგუფის შექმნის შესახებ

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის,   საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54–ე მუხლის პირველის ნაწილის, 57-ე მუხლის, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე’’ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის  №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის,  მე-9 და მე-12 პუნქტების,  სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორის, კავკასიოლოგთა საერთაშორისო (I, II, III) კონგრესის  თავმჯდომარის ცირა ბარამიძის 2013 წლის 2 ოქტომბრის №31209/02 კორესპონდენციის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    ,,მულტიკულტურალიზმი და ტოლერანტობა კავკასიაში’’ კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესის ფარგლებში დაგეგმილი სამეცნიერო და საორგანიზაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით  შეიქმნას სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საორგანიზაციო ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:

ა)ვლადიმერ პაპავა  - რექტორი, აკადემიკოსი, - საორგანიზაციო ჯგუფის თავმჯდომარე;
ბ) დავით ჩომახიძე - ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, საორგანიზაციო ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილე;
გ) ცირა ბარამიძე - კავკასიოლოგთა საერთაშორისო (I, II, III) კონგრესის თავმჯდომარე, უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი;
დ) ნინო აბესაძე - კონგრესის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე;
ე) გიორგი ღვედაშვილი - სამეცნიერო კვლევებისა და  განვითარების დეპარტამენტის უფროსი, ჯგუფის წევრი;
ვ) ნანა მამაგულაშვილი - საზოგადოებასთან ურთიერთობის  დეპარტამენტის უფროსი, ჯგუფის წევრი;
ზ) ირაკლი საღარეიშვილი - საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი, ჯგუფის წევრი;
თ) ტარიელ ზარანდია - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, ჯგუფის წევრი;
ი)გიორგი ტალახაძე - მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი, ჯგუფის წევრი;
კ) ვასილ ბარამიძე - იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, ჯგუფის წევრი;
ლ)თამარ ებრალიძე-უნივერსიტეტის გამომცემლობის დირექტორი, ჯგუფის წევრი;
მ) ნუნუ  ოვსიანიკოვა - კანცელარიის უფროსი, ჯგუფის წევრი;
ნ) ბიჭიკო ყურაშვილი - კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი, ჯგუფის წევრი;
2.    დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას წინამდებარე ბრძანების გადაცემა დაინტერესებულ პირთათვის;
3.    ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს;
4.    ბრძანება ძალაშია   საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


რექტორი, აკადემიკოსი                                                                             ვლადიმერ პაპავა

« უკან დაბრუნება