2010-02-25
ბრძანება №:34/02-01

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ექსპერტთა შერჩევის შესახებ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის  ექსპერტთა შერჩევის შესახებ


უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე და 24-ე მუხლების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის "ზ" ქვეპუნქტის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.  გამოცხადდეს   კონკურსი   ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის  დეპარტამენტის  2 ექსპერტის (მშენებლობის დარგში) შესარჩევად.
2. კანდიდატებს მოეთხოვებათ შემდეგი საბუთების წარმოდგენა:
    ა)   განცხადება ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის სახელზე;
    ბ)  ავტობიოგრაფია ( cv );
    გ)  პირადობის მოწმობის ასლი;
    დ) დიპლომის ასლი;
    ე)  პროფესიული განვითარების დამადასტურებელი სერტიფიკატები /ასლები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
    ვ)  ცნობა პროფესიული საქმიანობის შესახებ;      
3. კონკურსის შედეგად შერჩეულ ექსპერტთა შრომის ანაზღაურების ოდენობა  და სხვა პირობები აისახოს შრომით ხელშეკრულებებში;
4. შეიქმნას კომისია  ექსპერტთა  შესარჩევად და  დამტკიცდეს კომისიის    მუშაობის წესი;
5. საბუთების მიღება იწარმოებს 2010 წლის 25 თებერვლიდან 2010 წლის12 მარტის ჩათვლით თსუ-ს  II კორპუსში (ი .ჭავჭავაძის გამზ. №3, ოთახი 158, 9:00სთ-დან 18:00სთ-მდე); 
6. გასაუბრება ჩატარდება  2010 წლის 15 მარტს თსუ II კორპუსში;
7. ბრძანება განთავსდეს თსუ-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე;
8  ინფორმაცია კონკურსის შესახებ განთავსდეს www.jobs.ge-ზე;
9. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
საფუძველი: მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსის წერილი №03384/02 16.02..2010წ.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
მოვალეობის შემსრულებელი                                    რ. ხარბედია

« უკან დაბრუნება