2011-12-30
ბრძანება №:521/02-04

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის I სემესტრის მაგისტრანტების 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის I სემესტრის მაგისტრანტების 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების შესახებ

   ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 23–ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ” ქვეპუნქტის, 43-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ი” ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56–ე მუხლის მე–2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 24–ე მუხლის, 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტის, ,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთაგან (ბაკალავრიატი/ მაგისტრატურა) საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატთა შერჩევის წესისა და სტუდენტთაგან საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატთა შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ” სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №148/2010 დადგენილების, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2011 წლის 6 დეკემბრის №122/01-01 ბრძანების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის 2011 წლის 23 დეკემბრის №34818/02 დასკვნის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2011 წლის 15 დეკემბრის №33841/02 წარდგინების   საფუძველზე,
                       
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. სპეციალობის გამოცდაში მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის I სემესტრის შემდეგი მაგისტრანტები:

ა)    სამაგისტრო პროგრამა  _ ამერიკისმცოდნეობა
ა.ა) პარინოს ნანა _ 841.4 ლარი

ბ)    სამაგისტრო პროგრამა _ ანგლისტიკა (ინგლისური ლიტერატურის ისტორია)
ბ.ა) გელაშვილი თამარი _ 1406.25 ლარი
ბ.ბ) მელკუმოვა რუზანა _ 1406.25 ლარი

გ) სამაგისტრო პროგრამა _ ანგლისტიკა (ბრიტანეთმცოდნეობა)
გ.ა) ქასრაშვილი სოფიკო _ 1406.25 ლარი

დ)   სამაგისტრო პროგრამა _ ანგლისტიკა (ენა და ლექსიკოგრაფია)
დ.ა) ჯაბუა მარიკა _ 493.09 ლარი

ე)    სამაგისტრო პროგრამა _ არაბისტიკა
ე.ა) მანაგაძე თამთა  _ 504.84 ლარი

ვ) სამაგისტრო პროგრამა _ არქეოლოგია
ვ.ა) სურმანიძე დიანა _ 1009.68 ლარი

ზ) სამაგისტრო პროგრამა _ ახალი და უახლესი ისტორია
ზ.ა) ჩიქვილაძე ქეთევანი _ 1177.96 ლარი

თ) სამაგისტრო პროგრამა _ ბერძნულ რომაული ფილოლოგია
თ.ა) კვირკველია ეკატერინე _ 168.28 ლარი

ი)   სამაგისტრო პროგრამა _ განათლების მეცნიერებები  
ი.ა) ხაბაზიშვილი ქეთევანი _ 1406.25 ლარი
ი.ბ) ბეჭვაია ნათია _ 1117.95 ლარი

კ) სამაგისტრო პროგრამა _ გერმანული ფილოლოგია
კ.ა) ხარატიშვილი მაკა _ 168.28 ლარი

ლ) სამაგისტრო პროგრამა _ ეთნოლოგია
ლ.ა) დათუნაშვილი ალისა _ 168.28 ლარი

მ) სამაგისტრო პროგრამა _ თარგმანი და კულტურათშორისი ურთიერთობები
მ.ა) ვარდანიძე ლანა _ 1406.25 ლარი
მ.ბ) სისაური ია _ 613.11 ლარი

ნ) სამაგისტრო პროგრამა _ თარგმნის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა
ნ.ა) გორგაძე ქეთევანი _ 1177.96 ლარი

ო) სამაგისტრო პროგრამა _ კავკასიოლოგია
ო.ა) გოგინაშვილი გიგა  _ 168.28 ლარი

პ) სამაგისტრო პროგრამა _ კულტურის კვლევები
პ.ა) ეფაძე ქეთევანი _ 168.28 ლარი

ჟ) სამაგისტრო პროგრამა _ კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია
ჟ.ა) ხუციშვილი თამარი _ 336.56 ლარი

რ) სამაგისტრო პროგრამა _ კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა
რ.ა) ბაგრატიონი ეკატერინე _ 1346.24 ლარი

ს) სამაგისტრო პროგრამა _ ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისა და სარედაქციო-საგამომცემლო საქმე
ს.ა) მეტრეველი ლილი _ 841.4 ლარი

ტ) სამაგისტრო პროგრამა _ მასწავლებელთა განათლება (ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი )
ტ.ა) გრიგოლაშვილი ნინო _ 1346.24 ლარი

უ) სამაგისტრო პროგრამა _ მედიევისტიკა
უ.ა) ფლუიძე ქეთი  _ 504.84 ლარი

ფ) სამაგისტრო პროგრამა _ რომანული ფილოლოგია (ფრანგული)
ფ.ა) ბიაშვილი ქეთევანი _ 336.56 ლარი

ქ)  სამაგისტრო პროგრამა _ საქართველოს ისტორია
ქ.ა) პაპუაშვილი თამარი – 1406.25 ლარი
ქ.ბ) აბესაძე მაია _ 949.67 ლარი

ღ)  სამაგისტრო პროგრამა _ სახვითი ხელოვნება
ღ.ა) გონჯილაშვილი თამარი _ 673.12 ლარი

ყ) სამაგისტრო პროგრამა _ სლავური ფილოლოგია
ყ.ა) მჭედლიშვილი ელეონორა _ 841.4 ლარი

შ) სამაგისტრო პროგრამა _ ფილოსოფია
შ.ა) მუგასაშვილი თამთა _ 336.56 ლარი

ჩ) სამაგისტრო პროგრამა _ ქართველური ენათმეცნიერება
ჩ.ა) ქებურია ნინო _ 504.84 ლარი

ძ) სამაგისტრო პროგრამა _ ქართული ლიტერატურა (ახალი)
ძ.ა) დოლიძე ანა _ 1346.24 ლარი

წ) სამაგისტრო პროგრამა _ ძველი ენები  და ცივილიზაციები
წ.ა) კოჭლამაზაშვილი ლევანი _ 168.28 ლარი

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილება მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3.    ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.
4.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.    ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                             დავით ჩომახიძე
« უკან დაბრუნება