2007-06-26
ბრძანება №:0

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2006 წლის 14 მარტის #38 ბრძანებისა და 2006 წლის 22 მარტის #49 ბრძანების ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე (ბრძანება N58/01–01)

ბრძანება N58/01-01
26-06-07 წ.

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2006 წლის 14 მარტის #38 ბრძანებისა და 2006 წლის 22 მარტის #49 ბრძანების ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე

 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის, "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. ძალადაკარგულად იქნას ცნობილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2006 წლის 14 მარტის ბრძანება #38 "ინფორმატიკის სასწავლო საუნივერსიტეტო ცენტრის შექმნის შესახებ"
2. ძალადაკარგულად იქნას ცნობილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2006 წლის 22 მარტის ბრძანება #49 "თსუ ინფორმაციული ტექნოლოგიების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის შექმნის შესახებ"
3. ბრძანება განთავსდეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე;
4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;

 

რექტორი, პროფესორი გ. ხუბუა

« უკან დაბრუნება