2019-09-26
ბრძანება №:206/02-01

,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 24 ოქტომბრის N283/02-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 24 ოქტომბრის N283/02-01 ბრძანებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე


,,უმაღლესი  განათლების  შესახებ’’  საქართველოს  კანონის  23-ე  მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 53-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 55-ე მუხლის, 56-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების, 57-ე მუხლის, 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის „ნ“, ,,ო“ და ,,პ“ ქვეპუნქტების და თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთკის დირექტორის ირაკლი ღარიბაშვილის 2019 წლის 16 სექტემბრის N17450/10 კორესპონდენციის საფუძველზე,

ვბრძანებ:


1. შევიდეს ცვლილება ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 24 ოქტომბრის N283/02-01 ბრძანებაში და აღნიშნული ბრძანებით დამტკიცებული დანართი N1-ის 29-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:


,,29. ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

ა) ირაკლი ღარიბაშვილი - დირექტორი №206 ოთახში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
ბ) ნინო პავლიაშვილი - დირექტორის მოადგილე №205 ოთახში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
გ) თამარ ჩიხლაძე - დირექტორის თანაშემწე №204 ოთახში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
დ) მარინა ფრუიძე - გარემოსა და მომსახურების ხარისხის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი №410 ოთახში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
ე) ნანა ღუდუშაური - დაკომპლექტების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი № 105, 106, 019 ოთახებში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
ვ) დიანა გელაშვილი - მომხმარებელთა მომსახურების დეპარტამენტის უფროსი -
№200 (IV დარბაზი), №201 (V დარბაზი), აბონემენტის ჰოლი, №301, №305 ოთახებში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
ზ) მარიკა ჟორჟოლიანი - სამეცნიერო და საცნობარო სერვისების განყოფილების უფროსი №407,     408     ოთახებში     არსებულ     მატერიალურ     რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
თ) მაია ბართაია - დიგიტიზაციის ჯგუფის უფროსი №108, 412 ოთახებში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
ი) მარიამ ჩხეიძე - მომხმარებელთა მოზიდვისა და სერვისების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი №209, 210, 303, 411 ოთახებში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი(I კორპუსი);
კ) მედეია ყიფიანი - კატალოგების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - №107, 302 ოთახებში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
ლ) მაია მსხილაძე - წიგნსაცავის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - №014 - I საცავი, №104 – III საცავი, IV საცავი და №300, 304 ოთახებში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
მ)   გიორგი მიკუჩაძე – ადმინისტრაციის პროგრამისტი N 311 ოთახში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
ნ) თამარ ფირყულაშვილი - ხარისხის მართვის მენეჯერი - N208 ოთახში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
ო) ეკატერინე ხევსურიანი - ჰიგიენისა და რესტავრაციის ჯგუფის უფროსი სპეციალისტი - N308 ოთახში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
პ) ნოდარ გრიგორაშვილი - გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა - მუზეუმის მთავარი სპეცილისტი, ბიბლიოთეკა-მუზეუმში    არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (III კორპუსი);
ჟ) ზურაბ მაკარიძე - საწყობის გამგე - N004, N309 ოთახებში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
რ) მიხეილ ვარაზაშვილი - კომენდანტი - (005, 007, 009, 013, 016, 020, 021, 022, 023,
100 (სააქტო დარბაზი), 101, 102, 103, 109, 203, 207, 306, 312, 310, 400 (I დარბაზი), 401 (II დარბაზი), 402 (III დარბაზი), 404, 405, 406, 409, 413, საქვაბე, I პირველი სართულის ფოიე, I სართულის ჰოლი, II სართულის ფოიე, III სართულის ფოიე, IV სართულის ფოიე, IV სართულის ჰოლში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი); 
ს) ალექსანდრა  სეროვა  - მკინძავი  N010, 011 ოთახებში  არსებულ  მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
ტ) ვარლამ თეთრაძე - მუშა - N001, 012, 015 ოთახებში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
უ) იაგო თოიძე - ელექტრიკოსი - N006 ოთახში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
ფ) მამია ქველაძე - კომენდანტი - ტექნიკური ბიბლიოთეკის შენობაში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (II კორპუსი).
ქ)    ელგუჯა    გოგიჩაიშვილი    -    მთავარი    ინჟინერი    -N307ოთახში    არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი).“.


2.  ბრძანების  უნივერსიტეტის  ოფიციალურ  ვებგვერდზე  განთავსება  დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
3. ბრძანება ძალაში შედის გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი        ნუნუ ოვსიანიკოვა 
« უკან დაბრუნება