2011-12-30
ბრძანება №:517/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის I სემესტრის მაგისტრანტების 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის I სემესტრის მაგისტრანტების 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

    ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 23–ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ” ქვეპუნქტის, 43-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ი” ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56–ე მუხლის მე–2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 24–ე მუხლის, 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტის, ,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთაგან (ბაკალავრიატი/ მაგისტრატურა) საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატთა შერჩევის წესისა და სტუდენტთაგან საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატთა შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ” სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №148/2010 დადგენილების, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2011 წლის 6 დეკემბრის №122/01-01 ბრძანების,  სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის  მოადგილის 2011 წლის 23 დეკემბრის №34858/02 დასკვნის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის  2011 წლის 22 დეკემბრის  №34667/02   წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. სპეციალობის გამოცდაში  მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის I სემესტრის შემდეგი მაგისტრანტები:

ა) სამაგისტრო პროგრამა _ ეკონომიკა
   ა.ა) ბანძავა თამთა _ 1406.25 ლარი
   ა.ბ) გოგოლაძე გიორგი _ 1406.25 ლარი
   ა.გ) ცუხიშვილი ნანა _ 1406.25 ლარი
   ა.დ) გზირიშვილი მაგდა _ 1406.25 ლარი
  ა.ე) გელიაშვილი თორნიკე _1406.25 ლარი
  ა.ვ) მათიაშვილი ირინე – 1406.25 ლარი
  ა.ზ) მელითაური ნინო – 1406.25 ლარი
  ა.თ) ზურაბიშვილი ნინო _1406.25 ლარი
  ა.ი) თევდორაძე ნინო _ 352 ლარი
  ა.კ) კავლელაშვილი ნინო _ 352 ლარი
  ა.ლ) შარუმაშვილი  მარიამი _ 352 ლარი

ბ) სამაგისტრო პროგრამა _ ბიზნეს ადმინისტრირება
   ბ.ა) აბრამიშვილი სალომე _1055 ლარი
   ბ.ბ) ბერიძე ქეთევანი _ 1055 ლარი
   ბ.გ) ბერიძე Qქეთევანი _ 1055 ლარი
   ბ.დ)  ბერულავა ლაშა _ 1055 ლარი
   ბ.ე) გოგოლაძე ელენე _ 1055 ლარი
   ბ.ვ) გრიგალაშვილი ბიძინა _ 1055 ლარი
   ბ.ზ) ენუქიძე ლევანი _ 1055 ლარი
   ბ.თ) თოთლაძე ლალი _ 1055 ლარი
   ბ.ი) კალატოზიშვილი ლევანი _ 1055 ლარი
   ბ.კ) კვაჩიძე შოთა _ 1055 ლარი
   ბ.ლ) კუპრაშვილი ლელა _ 1055 ლარი
   ბ.მ) მათურელი ნინო _ 1055 ლარი
   ბ.ნ) მელაძე ნათია _ 1055 ლარი
   ბ.ო) მოდებაძე ნათია _1055 ლარი
   ბ. პ) ნარიმანიშვილი ნინო _ 1055 ლარი
   ბ.ჟ) ნემსაძე თამარი _ 1055 ლარი
   ბ.რ) სამსონია გოგა _ 1055 ლარი
   ბ.ს) ტურაშვილი თამთა _ 1055 ლარი
   ბ.ტ) ქესანაშვილი გიორგი _ 1055 ლარი
   ბ.უ) შარუმაშვილი თამარი _ 1055 ლარი
   ბ.ფ) ჩუბინიძე თეონა _ 1055 ლარი
   ბ.ქ) ჭამიაშვილი ნინო _ 1055 ლარი
   ბ.ღ) ხარატიშვილი თამარი _ 1055 ლარი

2.  დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილება მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.    ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                    დ. ჩომახიძე
« უკან დაბრუნება