2019-09-20
ბრძანება №:227/01-01

„სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე ვაკანტური ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ რექტორის 2019 წლის 17 ივნისის N147/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე ვაკანტური ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ რექტორის 2019 წლის 17 ივნისის N147/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილი, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 55-ე მუხლის, 56-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების, 57-ე მუხლის, 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის „ა“, „ბ“, „ო“ და „პ“ ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2019 წლის 16 სექტემბრის N17455/27, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2019 წლის 16 სექტემბრის N17438/30 და 18 სექტემბრის N17664/30, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2019 წლის 16 სექტემბრის N17447/26, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის 2019 წლის 18 სექტემბრის N17560/31-02 წარდგინებების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.  შევიდეს ცვლილება „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე   ვაკანტური   ადგილების   განსაზღვრის   შესახებ“ რექტორის 2019   წლის   17   ივნისის   N147/01-01   ბრძანების   პირველი   პუნქტით დამტკიცებულ შემდეგ დანართებში:

ა) ბრძანების N2 დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.2. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი  (დანართი N2)

 

 

N

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების დასახელება

ვაკანტური ადგილების რაოდენობა

1.

ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამა

41 ადგილი


1.1.

ქართველური ენათმეცნიერება

6

1.2.

ქართული ლიტერატურის ისტორია

6

1.3.

ლიტერატურული ურთიერთობები

1

1.4.

ფოლკლორისტიკა

2

1.5.

კლასიკური ფილოლოგია, ძველაღმოსავლური ფილოლოგია

4

1.6.

ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია

1

1.7.

ინგლისური ფილოლოგია

9

1.8.

გერმანული ფილოლოგია

1

1.9.

რომანული ფილოლოგია (ფრანგული, ესპანური, იტალიური)

2

1.10.

სლავური ფილოლოგია

3

1.11.

სკანდინავიური ფილოლოგია

1

1.12.

ირანული ფილოლოგია

1

1.13.

ებრაულ-არამეული ფილოლოგია

1

1.14.

თეორიული და შედარებითი ენათმეცნიერება

2

1.15.

ლექსიკოგრაფია

1

2.

ისტორიის სადოქტორო პროგრამა

17 ადგილი

2.1.

მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორია

2

2.2.

ძველი მსოფლიოს ისტორია

2

2.3.

საქართველოს ისტორია

6

2.4.

ახალი და უახლესი ისტორია

5

2.5.

საქართველოს ისტორია და წყაროთმცოდნეობა

1

2.6.

შუა საუკუნეების ისტორია

1

3.

ამერიკისმცოდნეობბის სადოქტორო პროგრამა

4

4.

რუსეთისმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამა

1

5.

ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამა

4

6.

კულტურის კვლევების სადოქტორო პროგრამა

2

7.

ფილოსოფიის სადოქტორო პროგრამა

2

8.

ევროპული ლიტერატურის (ერთობლივი საერთაშორისო პროგრამა) სადოქტორო პროგრამა

1

 


ბ) ბრძანების N3 დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1.3. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ( დანართი N3);

 

 

N

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების დასახელება

ვაკანტური ადგილების რაოდენობა

1.

დემოგრაფია

2

2.

მასობრივი კომუნიკაცია

1

3.

პოლიტიკის მეცნიერება

3

4.

საზოგადოებრივი გეოგრაფია

1

5.

სოციოლოგია

1

6.

სოციალური მუშაობა

1

7.

ურბანისტიკა

2

8.

საერთაშორისო ურთიერთობები

5

9.

ორგანიზაციული  და პერსონალური განვითარება

 

2

გ) ბრძანების N5 დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1.5. იურიდიული ფაკულტეტი ( დანართი N5);

 

 

N

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების დასახელება

ვაკანტური ადგილების რაოდენობა

1.

სამართალი

55

2.

საერთაშორისო სამართალი

5

დ) ბრძანების N7 დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1.7. ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი ( დანართი N7)

 

 

N

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების დასახელება

ვაკანტური ადგილების რაოდენობა

1.

განათლების მეცნიერებები

1

2.

შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

2

3.

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია

3

4.

კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია

1

5.

განათლების ფსიქოლოგია

4

 

 

2. ბრძანების   უნივერსიტეტის   ოფიციალურ   ვებგვერდზე   განთავსება   დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.

3. ბრძანების  ყველასათვის  ხელმისაწვდომ  ადგილზე  განთავსების  და  შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის   გადაცემის    უზრუნველყოფა    დაევალოს  უნივერსიტეტის 

კანცელარიას.

4.  ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი          ნინო ოკრიბელაშვილი


 


« უკან დაბრუნება