2011-01-14
ბრძანება №:08/01-01

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2010-2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვადების განსაზღვრის შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2010-2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართვლოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მისნიტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის მე-21 მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

 1. განისაზღვროს 2010-2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის ვადები:
  ა) ბაკალავრიატის/მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის


  ა.ა. საბუთების მიღება ფაკულტეტებზე _ 7 _ 9 თებერვალი;

  ა.ბ. სტუდენტთა კრედიტების აღიარება _ 10 _ 14 თებერვალი;

  ა.გ. სტუდენტთათვის აღაირებული კრედიტების გაცნობა _ 15 თებერვალი;

  ა.დ. საბოლოო შედეგების გამოცხადება _ 16 თებერვალი;

  ა.ე. ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება _ 17 თებერვალი.

  ბ) დოქტორანტებისათვის

  ბ.ა. გასაუბრება სპეციალობაში _ 15 თებერვალი;
  ბ.ბ. საბოლოო შედეგების გამოცხადება _ 16 თებერვალი;

  ბ.გ. ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება _ 17 თებერვალი.


 2. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.

 3. დაევალოს კანცელარიას, ბრძანება განათავსოს ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და გადასცეს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს.

 4. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

რექტორი                                       ალექსანდრე კვიტაშვილი
« უკან დაბრუნება