2013-11-12
ბრძანება №:734/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრანტების 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’ზ’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ქვეპუნქტების, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01 და 2013 წლის 25 სექტემბრის №112/01-01 ბრძანებების, იურიდიული ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილების (30.10.2012წ ოქმი№12), სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის 2013 წლის 16.10.2013წ. №32765/02 დასკვნის, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის ი.ბურდულის 04.10.2013წ. №31576/02 წარდგინების საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.  მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, იურიდიული ფაკულტეტის შემდეგი მაგისტრანტები:

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა (III სემესტრი)
1. ინასარიძე თეონა (პ/ნ  05001010137) –1406,25 ლარი
2. კიკაბიძე გვანცა (პ/ნ 62007015786) –1406,25 ლარი
3. სახელაშვილი სალომე (პ/ნ 18001059871) –1406,25 ლარი
4. ქობალია მამელი (პ/ნ 48001012074) –1406,25 ლარი
5. ბანძელაძე რაინდი (პ/ნ 01008050455) –1406,25 ლარი
6. ჩიტაშვილი ივანე (პ/ნ 47001039261) –1406,25 ლარი
7. გაგნიძე ემზარი (პ/ნ 45001027480) –1406,25 ლარი
8. ტყეშელაშვილი მარიამი (პ/ნ 01008046965) –1406,25 ლარი
9. თაქთაქიშვილი თამარ (პ/ნ 01001057581) –1406,25 ლარი
10. მამუკაშვილი მაგდა (პ/ნ 01008047808) –1406,25 ლარი
11. ქოქრაშვილი თამარ (პ/ნ 01008045783) –1406,25 ლარი 
12. გეგენავა ავთანდილი (პ/ნ 39001037485) –1406,25 ლარი
13. ნადირაშვილი ნინო (პ/ნ 35001110490) –1406,25 ლარი
14. ყურაშვილი სოფია (პ/ნ 62001040491) –1406,25 ლარი
 15. წულუკიძე  ნათია (პ/ნ 61004056541) –1406,25 ლარი
16. ჩანადირი აკაკი (პ/ნ 31001041010) –1406,25 ლარი
17.გვალია ლაშა (პ/ნ 61001061672) –712,83 ლარი
18. ჩიხრაძე ქეთევანი (პ/ნ 01019065677) –712,83 ლარი

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა ( III სემესტრი)
1. გრიგოლაია თამარ (პ/ნ 62004025387) –1406,25 ლარი
2. ბილიხოძე მარიამი (პ/ნ 01017036914) –1406,25 ლარი
3. ქოქაშვილი ნატო (პ/ნ 62007014245) –1406,25 ლარი
4. ხაცავა ნათია (პ/ნ 62009002018) –1406,25 ლარი
5. ჯაველიძე არჩილ (პ/ნ 01024069130) –1210.90 ლარი
                                    
საერთო სამაგისტრო პროგრამა „საჯარო მმართველობა“

1. გახოკიძე თინათინი (პ/ნ 01030052556) –1406,25 ლარი 
2. ჯანჯღავა თინათინი (პ/ნ 01008040888)  _1406,25 ლარი
3. ლავრელაშვილი თეონა (პ/ნ 01001059795) –605.45 ლარი

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                    დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება