2014-03-12
ბრძანება №:534/01-04

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის მე-6 სემესტრის სტუდენტის, მარიამ გულბიანისათვის რექტორის სტიპენდიის მინიჭების შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 43-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ი" ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, 58-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-9 და მე-12 პუნქტების, "სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის სტიპენდიის მინიჭების წესისა და სტიპენდიის მიმნიჭებელი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ” სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2013 წლის 25 ნოემბრის №153/01-01 ბრძანებისა და ამავე ბრძანების საფუძველზე შექმნილი კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 04 მარტის №7388/02 წარდგინების, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის ა. კუკულავას 2014 წლის 11 მარტის №8572/02 სამსახურებრივი ბარათის  საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის მე-6 სემესტრის სტუდენტს, მარიამ გულბიანს მიენიჭოს რექტორის სტიპენდია;
2. სტიპენდია გაიცეს რექტორის ხელფასიდან, 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის (5 თვის) განმავლობაში, თვეში 250 ლარის ოდენობით;
3. ბრძანების დაინტერესებულ პირთათვის გადაცემა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას;
4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


რექტორი,პროფესორი                          აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა

« უკან დაბრუნება