2015-02-26
ბრძანება №:38/01-01

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენების შემსწავლელი ცენტრის მასწავლებელთა საატესტაციო კომისიის დამტკიცების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენების შემსწავლელი ცენტრის მასწავლებელთა საატესტაციო კომისიის დამტკიცების თაობაზე 

   ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის,  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის   2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების   მე-14 მუხლის პირველი და მე-9 პუნქტების, "სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენების შემსწავლელი ცენტრის მასწავლებელთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ" თსუ რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2015 წლის  24 თებერვლის №08/04 ერთობლივი ბრძანებისა და ენების შემსწავლელი ცენტრის უფროსის რ. დოლიძის 24 თებერვლის №6832/02 წერილის საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენების შემსწავლელი ცენტრის მასწავლებელთა საატესტაციო კომისია შემდეგი  შემადგენლობით: 
ა) მანანა რუსიეშვილი (თავმჯდომარე) _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი _ დასავლეთევროპული ფილოლოგია (ინგლისური ფილოლოგია-ინგლისური ენა) 
ბ) ნუნუ კაპანაძე (კომისიის მდივანი) _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი _ დასავლეთევროპული ფილოლოგია (გერმანული ფილოლოგია- გერმანული ენა)  
გ)  გიორგი ყუფარაძე _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი _ დასავლეთევროპული ფილოლოგია (ინგლისური ფილოლოგია-ინგლისური ენა), ენების შემსწავლელი ცენტრის მთავარი სპეციალისტი 
დ)  ირინე დემეტრაძე _ თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი _ დასავლეთევროპული ფილოლოგია (ინგლისური ფილოლოგია-ინგლისური ენა)
ე)  ციური ახვლედიანი – თსუ ემერიტუსი
ვ)  ნინო ქიმერიძე _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი _ დასავლეთევროპული ფილოლოგია (გერმანული ფილოლოგია - გერმანული ენა)  
ზ)  ნატალია ბასილაია _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი _ რუსული ფილოლოგია-რუსული ენა;
თ)  მარინე ალექსიძე _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი _ რუსული ფილოლოგია-რუსული ენა; 
2. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს; 
3. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

რექტორი, პროფესორი                            აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა
   

« უკან დაბრუნება