2014-09-09
ბრძანება №:1356/01-04

სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატის გაცემის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 473-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, 53-ე მუხლის პირველი, მეორე და მესამე ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა", "ბ" "ო" და "პ" ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტის, 42-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის №127/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2014 წლის 8 სექტემბერი  №28481/02 წარდგინების საფუძველზე,
ვბრძანებ:

1. გაიცეს 2014 წელს ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის (60 კრედიტი) დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატი, ერთიანი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ ზოგადი უნარების აზერბაიჯანულენოვანი ტესტის შედეგების საფუძველზე ჩარიცხული სტუდენტების სახელზე:


1. ალშანოვი ემილ
2. გუსეინოვი ამრახ
3. ისაევი        ელმინ
4. ისმაილოვი ნურლან
5. მამედოვა რამილა
6. მამედოვი ტაბრიზ
7. ნურუევა ნურანა
8. შირინოვი ასიფ
9. ჩირაგოვი მურაზ
10. ხალილოვი კამალ
11. ჰუსეინოვა თურქაი
12. ჰუსეინოვი რიზვან


2. გაიცეს 2014 წელს ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის       (60 კრედიტი) დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატი, ერთიანი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ ზოგადი უნარების სომხურენოვანი ტესტის შედეგების საფუძველზე ჩარიცხული სტუდენტების სახელზე:1. აგაიან ლევონ
2. ისოიან გარნიკ
3. მკრტუმიანც ალექსანდრე
4. სარქისიანი გევორგ
5. ჩტჩიან ჯულეტტა


3. შეტანილ იქნეს ცვლილება 1 (ერთი) დღის ვადაში საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში.
4. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
5. ბრძანების  ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას;
6. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

რექტორი, პროფესორი                                                      აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა

« უკან დაბრუნება