2016-02-25
ბრძანება №:26/01-01

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის 2016 წლის 24 თებერვლის №7879/02 კორესპონდენციაში დასმული საკითხების შესწავლის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის 2016 წლის 24 თებერვლის №7879/02 კორესპონდენციაში დასმული საკითხების შესწავლის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე  მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი –         მე-3 ნაწილების, 58-ე მუხლის პირველი ნაწილის, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე’’ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის  №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუქტის  ,,ა“, ,,ო“ და ,,პ“ ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტისა და სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის 2016 წლის 24 თებერვლის №7879/02 კორესპონდენციის საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის 2016 წლის 24 თებერვლის №7879/02 კორესპონდენციაში დასმული საკითხების შესწავლის მიზნით შეიქმნას კომისია შემდეგი  შემადგენლობით: 

ა) დარეჯან თვალთვაძე (თავმჯდომარე) – რექტორის მოადგილე;
ბ) თამარ ვეფხვაძე (თავმჯდომარის მოადგილე) -  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;
გ) ზვიად მურადაშვილი – რექტორის მოადგილის (სასწავლო დარგში) კონსულტანტი;
დ) დარეჯან გარდავაძე – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი;
ე) რუსუდან სანადირაძე - სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;
ვ) მაია გრიგოლია - სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის სტუდენტთა მომსახურების განყოფილების უფროსი;
ზ) სოფიო ცინცაძე - იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი (კომისიის მდივანი); 

2. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს; 

3. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.რექტორი, პროფესორი             აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა 
« უკან დაბრუნება