2007-04-03
ბრძანება №:20/02–01

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება ადმინისტრაციულ და სხვა დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულებში კონკურსის ჩატარებისათვის საფაკულტეტო საკონკურსო ქვეკომისიების შექმნის შესახებ (ბრძანება N20/02–01)


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ და სხვა დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულებში კონკურსის ჩატარებისათვის საფაკულტეტო საკონკურსო ქვეკომისიების შექმნის შესახებ

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე და 24-ე მუხლების და `ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული და სხვა სტრუქტურული ერთეულების თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების შესახებ~ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 14.03.2007 წ. 10/02-01 ბრძანების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

დამტკიცდეს საფაკულტეტო საკონკურსო ქვეკომისიები შემდეგი შემადგენლობით

1 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

1. ნუგზარ თოდუა – სრული პროფესორი
2 ნაირა ღვედაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
3. მერაბ ზედგინიძე– ასოცირებული პროფესორი
4. თამაზ ზუბიაშვილი – კონტრაქტით მოწვეული პედაგოგი
5. მიხეილ ჩიკვილაძე – ასისტენტ პროფესორი
6. რუსლან სურმანიძე– ასისტენტ პროფესორი

2 ჰუმანიტარული ფაკულტეტი

1. ქეთევან ხუციშვილი – სრული პროფესორი
2. მაია ციციშვილი – სრული პროფესორი
3. თედო დუნდუა – ასოცირებული პროფესორი, დეკანის მოადგილე
4. რამაზ ქურდაძე – ასოცირებული პროფესორი
5. აკაკი ყულიჯანიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
6. ლია ლორია– ასოცირებული პროფესორი
7. ნათია ჩანტლაძე – ასოცირებული პროფესორი

3. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

მათემატიკის მიმართულებით

1. როლანდ ომანაძე – სრული პროფესორი
2. თამაზ თადუმაძე – სრული პროფესორი
3. უშანგი გოგინავა – სრული პროფესორი
4. ომარ ღლონტი– ასოცირებული პროფესორი
5. ჯემალ როგავა– ასოცირებული პროფესორი
6. გიორგი ჯაიანი – ასოცირებული პროფესორი

კომპიუტერულ მეცნიერებათა (ინფორმატიკის) მიმართულებით

1. ბეჟან ღვაბერიძე – ასოცირებული პროფესორი
2 ტარიელ ხვედელიძე – ასოცირებული პროფესორი
3. ანა სიხარულიძე – ასოცირებული პროფესორი
4. ლელა ალხაზიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
5. ნანა ოდიშელიძე – ასისტენტ-პროფესორი

ფიზიკის მიმართულებით

1. ამირან ბიბილაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
2. ანატოლი ახალკაცი – ასოცირებული პროფესორი
3. გიორგი ჯაფარიძე – კონტრაქტით მოწვეული პედაგოგი

ქიმიის მიმართულება

1. ბეჟან ჭანკვეტაძე– სრული პროფესორი
2. ომარ მუკბანიანი – ასოცირებული პროფესორი
3. მარინე რუხაძე – ასოცირებული პროფესორი
4. გიორგი ბეზარაშვილი – ასისტენტ პროფესორი
5. ნელი სიდამონიძე– ასისტენტ პროფესორი
6. მზია კეჟერაშვილი – კონტრაქტით მოწვეული პედაგოგი
7. ქრისტინე გიორგაძე – კონტრაქტით მოწვეული პედაგოგი
8. ლია ბარამიძე– კონტრაქტით მოწვეული პედაგოგი

გეოგრაფიის მიმართულებით

1. ბესარიონ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი
2. ცეცილია დონაძე – ასოცირებული პროფესორი
3. ვაჟა ტრაპაიძე – ასისტენტ პროფესორი

ბიოლოგიის მიმართულებით

1. მიხეილ გედევანიშვილი– ასოცირებული პროფესორი
2. ნინო გაჩეჩილაძე – ასოცირებული პროფესორი
3. მარიამ გაიდამაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
4. თინათინ ჯოხაძე – ასოცირებული პროფესორი
5. ლიანა ტაბატაძე – ასისტენტ პროფესორი
6. ბუციკო ჩხარტიშვილი– ასისტენტ პროფესორი
7. შამილ შეთეკაური – ასისტენტ პროფესორი

გეოლოგიის მიმართულებით

1. კარლო აქიმიძე– ასოცირებული პროფესორი
2. გურამ ქუთელია – ასოცირებული პროფესორი
3. კახა ქოიავა – ასისტენტ პროფესორი

4. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

1. გიორგი გოგსაძე – სრული პროფესორი
2. რეზო ქვარცხავა – სრული პროფესორი
3. ამირან ბერძენიშვილი– ასოცირებული პროფესორი
4. კორნელი კაკაჩია – ასოცირებული პროფესორი
5. დალი ოსეფაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
6. ნინო ჟვანია – ასისტენტ პროფესორი

5. მედიცინის ფაკულტეტი

1. მიხეილ ომიაძე– სრული პროფესორი
2. ჯენარო ქრისტესაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
3. დავით ზურაბაშვილი – ასისტენტ პროფესორი
4. რუსუდან აბაშიძე – ასისტენტ პროფესორი

6. იურიდიული ფაკულტეტი

1. ნანა ჭიღლაძე – სრული პროფესორი
2 მარიამ ჩეკურიშვილი – წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი

7. დაევალოს კანცელარიის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს (ნ. ოვსიანიკოვა) უზრუნველყოს ამ ბრძანების გადაცემა უნივერსიტეტის ცენტრალური ადმინისტრაციის სტრუქტურული ერთეულებისათვის.

8. ბრძანება საჯარო გაცნობისათვის გამოქვეყნდეს გაზეთ "თბილისის უნივერსიტეტში", უნივერსიტეტის ვებგვერდზე და მოხდეს მისი ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება.

9. კონტროლს ბრძანების შესრულებაზე განვახორციელებ პირადად.

10. ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე

საფუძველი: ფაკულტეტების დეკანის მოვალეობის შემსრულებლების წარდგინება

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გ. გალდავა

« უკან დაბრუნება