2015-08-04
ბრძანება №:823/01-04

სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატის გაცემის შესახებ

 სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატის გაცემის შესახებ    


,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 473-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, 53-ე მუხლის პირველი, მეორე და მესამე ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა", "ბ" "ო" და "პ" ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტის, 42-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის №127/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 30 ივლისის №4058/27-01 (№25111/02, 30.07.2015) წარდგინების საფუძველზე,


ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:


1. გაიცეს 2015 წელს ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის (60 კრედიტი) დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატი, ერთიანი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ ზოგადი უნარების აზერბაიჯანულენოვანი ტესტის შედეგების საფუძველზე ჩარიცხული სტუდენტების სახელზე:

 

 

N

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

 1.  

აბასოვი

ფაგან

 1.  

აბდულაევა

ასუდა

 1.  

აბდულაევა

ურფანა

 1.  

აბდულაევი

თეიმურაზი

 1.  

აბდულაევი

რომან

 1.  

აბდურახმანოვა

საბინა

 1.  

აივაზოვა

გიულლარ

 1.  

ალაგეზოვა

აიტენ

 1.  

ალახვერანოვა

ჯამილა

 1.  

ალახვერდიევა

აისელ

 1.  

ალახვერდიევა

სონა

 1.  

ალახვერდიევი

ფარიზ

 1.  

ალიევა

ანახანუმ

 1.  

ალიევა

გულანდამ

 1.  

ალიევა

ზარიფა

 1.  

ალიევა

რახშან

 1.  

ალიევა

სალმინაზ

 1.  

ალიევა

სევარ

 1.  

ალიევა

სევინჩ

 1.  

ალიევა

შაბნამ

 1.  

ალიევი

ელშან

 1.  

ალმამედოვა

ფატმა

 1.  

ალმამედოვი

ელმარ

 1.  

ამირხანოვა

ზულეიხა

 1.  

ამიქიშიევი

ალახვერან

 1.  

ასკაროვა

ჯეირან

 1.  

ასკეროვი

ილქინ

 1.  

ასმაროვა

საბუნა

 1.  

ატახალილოვა

გიულტან

 1.  

აშიროვა

ქალიმათ

 1.  

აშიროვი

ელვინ

 1.  

აშიროვი

მაგამედ

 1.  

აშიროვი

ხალილბეკ

 1.  

ახმედოვი

არიფ

 1.  

ახმედოვი

თამერლან

 1.  

ახმედოვი

ფახრი

 1.  

ახნაზაროვა

გონჩა

 1.  

ბაბაევა

მალეიკა

 1.  

ბადალოვი

აისელ

 1.  

ბაირამოვა

სამირა

 1.  

ბაკიროვი

ელჩინ

 1.  

ბუდაგოვი

სადიგ

 1.  

გარაევი

ულფატ

 1.  

გარიბოვა

აისელ

 1.  

გასანოვ

ანარ

 1.  

გასანოვა

გიუნელ

 1.  

გასანოვა

ლამიდა

 1.  

გასანოვა

სუმაია

 1.  

გასანოვი

მარსა

 1.  

გახრამანოვა

ქაიათ

 1.  

გაჯიევა

ხეირანსა

 1.  

გაჯიევი

გაჯი

 1.  

გაჯიევი

ნაგი

 1.  

გაჯიევი

ორხან

 1.  

გაჯიევი

სამირ

 1.  

გიულმამედოვა

ლამან

 1.  

გულმამედოვი

ეშგინ

 1.  

გურიანოვი

რამინ

 1.  

გუსეინოვა

საბინა

 1.  

გუსეინოვი

აჟდარ

 1.  

დარგალი

სამირა

 1.  

დეიხანოვი

ვალი

 1.  

დუნიამალიევა

ტაჯირა

 1.  

ვეისალოვა

ნურლანა

 1.  

თომაევი

ხაგან

 1.  

იბრაგიმოვი

ნიგიარ

 1.  

ისმაილოვა

აიდა

 1.  

ისმაილოვა

გუნელ

 1.  

ისმაილოვა

ვუსალე

 1.  

ისმაილოვა

ნარმინ

 1.  

ისმაილოვა

სამირა

 1.  

ისმაილოვი

ალთუნ

 1.  

ისმაილოვი

ნურლან

 1.  

ისმეილოვი

ამინ

 1.  

იუსუბოვა

გიულნარ

 1.  

იუსუბოვი

ემილ

 1.  

იხტიაროვა

აისელ

 1.  

კალაევი

რამილ

 1.  

კარაევი

ფაიგ

 1.  

კასანოვა

ლალა

 1.  

კასუმოვა

გიულბახარ

 1.  

კასუმოვი

ორხან

 1.  

კიაზუმოვი

ჯოშგუნ

 1.  

კულიევი

რაიფ

 1.  

კურბანალიევი

მურთუზალი

 1.  

კურბანოვი

კამილ

 1.  

კურბანოვი

ნათიგ

 1.  

მამედალიზადე

ნაფილა

 1.  

მამედოვა

გიულნარ

 1.  

მამედოვა

გიუნელ

 1.  

მამედოვა

გულბახარ

 1.  

მამედოვა

ლალე

 1.  

მამედოვა

სალათინ

 1.  

მამედოვა

საქინა

 1.  

მამედოვი

ალეი

 1.  

მამედოვი

არაზ

 1.  

მამედოვი

ელმარ

 1.  

მამედოვი

ილკინ

 1.  

მამედოვი

ნიჯათ

 1.  

მამედოვი

ორხან

 1.  

მამედოვი

რავილ

 1.  

მამედოვი

რავინ

 1.  

მამედოვი

რამალ

 1.  

მამედოვი

სუბჰან

 1.  

მამედოვი

ფარიდ

 1.  

მეხრალიზადე

ნიგარ

 1.  

მუსაევა

მადინა

 1.  

მუსაევა

რუგია

 1.  

მუსტაფაევი

ჰასან

 1.  

ნაბიევ

ტურალ

 1.  

ნაბიევა

აინურა

 1.  

ნაბიევა

ნურიდა

 1.  

ნასიბოვი

ასერ

 1.  

ნასიბოვი

რამილ

 1.  

ნოვრუზოვა

ტახმინა

 1.  

ნოვრუზოვი

რუსლან

 1.  

ნოვრუზოვი

ჯეიხუნ

 1.  

ომაროვა

სალმინაზ

 1.  

ომაროვა

შაბნამ

 1.  

ომაროვა

ხაჯარ

 1.  

ომაროვი

ელმარ

 1.  

ორუჯოვა

აისელ

 1.  

ოსმანოვი

ელჩუ

 1.  

პირიევა

აისუნ

 1.  

რამაზანოვი

ტურალ

 1.  

რზაევი

ფუნხან

 1.  

სოფიევი

მურად

 1.  

სულეიმანოვა

ზოხრა

 1.  

სულეიმანოვი

ემინ

 1.  

უმბათოვი

ამინ

 1.  

ქიარიმოვი

ელჩინ

 1.  

შამილოვა

აინურა

 1.  

შამშიევი

ნურლან

 1.  

შარიფოვი

ორხან

 1.  

შარიფოვი

შახინ

 1.  

ჩალგიზოვი

ელმარ

 1.  

ჩირაგოვი

ასაფ

 1.  

ჩობანოვა

შახლა

 1.  

ჩობანოვი

ახმედ

 1.  

ხალილოვა

დიანა

 1.  

ხასმამედოვი

გასან

 1.  

ხაჯაევი

ელნურ

 1.  

ხეირზადე

გოხარ

 1.  

ხიალოვა

აიტადჯ

 1.  

ჯალილოვი

რამინ

 1.  

ჯამალოვი

იუსიფ

 1.  

ჰასანოვა

აისელ

 1.  

ჰასანოვი

ილკინ

 1.  

ჰასანოვი

მამიშ

 

 

2. გაიცეს 2015 წელს ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის (60 კრედიტი) დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატი, ერთიანი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ ზოგადი უნარების სომხურენოვანი ტესტის შედეგების საფუძველზე ჩარიცხული სტუდენტების სახელზე:

 

N

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

 1.  

აბრამიანი

დიანა

 1.  

აკოპიან

მარიანნა

 1.  

აკოფიან

ვალერი

 1.  

ანტონიან

ვართითერ

 1.  

აროიან

პრაქსია

 1.  

არუტიუნიან

ალბერტ

 1.  

არუტიუნიან

გორ

 1.  

ასატრიან

ვარდან

 1.  

ასლანიან

სოღომონ

 1.  

ასლანიანი

აშოტ

 1.  

ბალიან

ზინაიდა

 1.  

ბალოიან

გევორგ

 1.  

ბრსოიან

ელენა

 1.  

გაბრიელიან

ვრეჟ

 1.  

გაბრიელიან

ლიუდვიკ

 1.  

გალოიან

ასტხიკ

 1.  

გრიგორიან

ანჟელა

 1.  

გრკიკიან

ემმანუელ

 1.  

დანელიანი

ვიტალი

 1.  

დანელიანი

მანიკ

 1.  

დანოიან

ტიგრან

 1.  

დარბინიან

მარატ

 1.  

დარბინიან

ნატაშა

 1.  

ევაჯიან

სტეპან

 1.  

ელაზიან

არმენ

 1.  

ეღიაზარიან

ოვანეს

 1.  

ვოსკანიან

რაისა

 1.  

ზურნაჩიან

შოღიკ

 1.  

თანგამიან

ჟორჟეტა

 1.  

თეიმურაზიანი

ანჟელა

 1.  

თოპალიან

ტაკუნ

 1.  

იაგუტიანი

ლაურა

 1.  

კაზარიან

რიმა

 1.  

კაზარიან

რუბენ

 1.  

კარაგებაკიან

ნორიკ

 1.  

კარაპეტიან

არგინე

 1.  

კარაპეტიან  

გრიგორ

 1.  

კარაპეტიან

მარიამ

 1.  

კარაპეტიან

სრაპიონ

 1.  

კარახანიან

არმენ

 1.  

კარდაშიანი

აქსანა

 1.  

კურგინიან

დიანა

 1.  

მალხასიან

არუტიუნ

 1.  

მანუკიანი

რაზმიკ

 1.  

მარგარიან

ნარინე

 1.  

მარტიროსოვა

სინამ

 1.  

მარუქიან

არევიკ

 1.  

მარქარიანი

ლიანა

 1.  

მელიქიანი

არამ

 1.  

მელქონიან

ანნა

 1.  

მინასიან

არტემ

 1.  

მიქაელიან

ლუსიკ

 1.  

მკოიან

არმენ

 1.  

მკოიან

ვალენტინა

 1.  

მკრტიჩიანი

გევორგ

 1.  

მკრტუმიანც

გარეგინ

 1.  

მნდლიან

ანაჰიტ

 1.  

მნდლიან

მარინე

 1.  

ნადირიანი

რიმა

 1.  

ნერსესოვი

ედუარდ

 1.  

ნურბეკიან

რაფაელა

 1.  

ნურჯანიან

მათევოს

 1.  

პამბუხჩიან

არშალუის

 1.  

პამბუხჩიან

როზა

 1.  

პილოსიან

ქრისტინე

 1.  

პოღოსიან

ხაჩატურ

 1.  

საიადიანი

გაიანე

 1.  

სარკისიან

ასმიკ

 1.  

სარკისიან

ნაზელი

 1.  

სეირანიან

სამსონ

 1.  

სიმონიან

ვენერა

 1.  

სირადეგიანი

არტურ

 1.  

სოღბათიან

არტურ

 1.  

სტეპანიან

სედა

 1.  

ტანდარიანი

ანნა

 1.  

ტოროსიანი

ელზა

 1.  

ქალაშიან

აიდა

 1.  

ქიშოიან

ნარინე

 1.  

ქოსიან

ანუშიკ

 1.  

ქოსიან

ვარდანუშ

 1.  

ჩაპანიან

ვასილ

 1.  

ჩახოიან

კატია

 1.  

ჩახოიან

შირაზ

 1.  

ჩირქინიანი

ალექსანდრ

 1.  

ჩნავაიან

ელლა

 1.  

წარუკიან

არფინე

 1.  

ჯაღაცპანიან

ოფელია

 1.  

ჰახვერდიან

ჰეღინე

 

 

 

3. შეტანილ იქნეს ცვლილება 1 (ერთი) დღის ვადაში საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში.

4. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.

5. ბრძანების  ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას;

6. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.


რექტორი, პროფესორი აკადემიკოსი  ვლადიმერ პაპავა


 

« უკან დაბრუნება