2015-12-29
ბრძანება №:1199/02-04

,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე“ სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2015 წლის 18 დეკემბრის #1074/02-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე“ სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2015 წლის 18 დეკემბრის  №1074/02-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

       ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 59-ე მუხლის, 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის  11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების  სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 29 დეკემბრის №49352/02 დასკვნის, მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის დ.კორძაიას 25.12.2015წ. №49077/02 წარდგინების საფუძველზე, 
   ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. შევიდეს ცვლილება, სსიპ  ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის   თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის  2015 წლის 18 დეკემბრის №1074/02-04 ბრძანებაში და ბრძანების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ 17209.38 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, მედიცინის ფაკულტეტის შემდეგი მაგისტრანტები:


   

 

გვარი

სახელი

/

სემესტრ

თანხა

1

გოლეთიანი

არჩილი

I

1406,3

2

იმნაძე

ნინო

I

1406,3

3

ფრანგულაშვილი

თეონა

I

1406,3

4

ქარქუსაშვილი

ნატო

I

1406,3

5

კრავეიშვილი

ციცინო

III

1406,3

6

ყაჭიაშვილი

ეთერი

IX

937,5

7

მატიაშვილი

თია

IX

937,5

8

ახალკაცი

მარიამი

XII

937,5

9

გაბაშვილი

ეკატერინე

VII

937,5

10

თვალოძე

ხატია

VII

937,5

11

ზარნაძე

მირიანი

IX

937,5

12

ხაჭაპურიძე

თათია

XI

421

13

ზაბახიძე

სოფიკო

XI

703.13

14

ფორჩხიძე

ანანო

IX

937,5

15

როხვაძე

ქრისტინე

IX

937,5

16

ხუბულავა

ანა

VII

937,5

17

ონიანი

ნინო

XI

616,25
2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
 5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                  დ. ჩომახიძე     « უკან დაბრუნება