2013-12-10
ბრძანება №:832/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრანტების 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

    ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის  23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ქვეპუნქტების,   სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01 და 2013 წლის 25 სექტემბრის №112/01-01 ბრძანებების, იურიდიული ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილების (30.10.2012წ ოქმი№12), სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის 26.11.2013წ. №36887/02  დასკვნის, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის ი.ბურდულის 12.11.2013წ. №35483/02 წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. სპეციალობის გამოცდაში  მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, იურიდიული ფაკულტეტის შემდეგი მაგისტრანტები:

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა ( I სემესტრი)
1. შავერდოვი ია  –1406,25 ლარი
2. ბერაია ნატა –1406,25 ლარი
3. კანთელაძე თამთა  –1406,25 ლარი
4. ჩოგოვაძე ხატია  –1406,25 ლარი
5. ლაგვილავა თამარ   –356,40 ლარი

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა ( I სემესტრი)
1. ნაკაშიძე ანა  –1406,25 ლარი
2. ძამუკაშვილი ვალერი  –302.72 ლარი

 საერთო სამაგისტრო პროგრამა „საჯარო მმართველობა“ ( I სემესტრი)
1. მამუკელაშვილი ანა  –427.24 ლარი
2. სუთიძე ნინო  - 427.24 ლარი

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                  დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება