2019-09-11
ბრძანება №:762/01-04

„სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019- 2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საგანმანათლებლო ერთეულიდან/პროგრამიდან სხვა საგანმანათლებლო ერთეულზე/პროგრამაზე სტუდენტების გადასვლის თაობაზე“ რექტორის 2019 წლის 10 სექტემბრის N757/01-04 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ

„სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019- 2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საგანმანათლებლო ერთეულიდან/პროგრამიდან სხვა საგანმანათლებლო ერთეულზე/პროგრამაზე სტუდენტების გადასვლის თაობაზე“ რექტორის 2019 წლის 10 სექტემბრის N757/01-04 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 55-ე მუხლის, 56-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების, 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა", "ბ" "ო" და "პ" ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტის, „საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის N127/ნ ბრძანების მე-12 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 25 ივლისის N77/2011 დადგენილებით დამტკიცებული "სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის" მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის 2019 წლის 6 სექტემბრის N16812/29 წარდგინების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.  შევიდეს დამატება „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საგანმანათლებლო ერთეულიდან/პროგრამიდან სხვა      საგანმანათლებლო      ერთეულზე/პროგრამაზე სტუდენტების გადასვლის თაობაზე“ რექტორის 2019 წლის 10 სექტემბრის N757/01-04 ბრძანების პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით დამტკიცებულ N4 დანართში და დაემატოს შემდეგი შინაარსის 74-79 ნომრები:

 

74.

 

სოზიაშვილი

 

ნუგზარ

 


ბიზნესის ადმინისტრირება

 

მაგისტრატურა

 

0

 

1

 

75.

 

ჭუმბურიძე

 

ზურაბი

 


ბიზნესის ადმინისტრირება

 

მაგისტრატურა

 

10

 

1

 

76.

 

მაისურაძე

 

ავთანდილ

 


 

ეკონომიკა

 

დოქტორანტურა

 

5

 

1

 

77.

 

მერმანიშვილი

 

თამარი

 


 

ეკონომიკა

 

დოქტორანტურა

 

25

 

2

 

78.

 

მღებრიშვილი

 

ანა

 


 

ეკონომიკა

 

დოქტორანტურა

 

25

 

2

 

79.

 

შაფათავა

 

მედეა

 


 

ეკონომიკა

 

დოქტორანტურა

 

25

 

2


2.  ბრძანების    უნივერსიტეტის    ოფიციალურ    ვებგვერდზე    განთავსება    დაევალოს
უნივერსიტეტის საინფორმაციო       ტექნოლოგიების       დეპარტამენტს       პირთა მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გარეშე;
3.  დაევალოს კანცელარიას ბრძანება განათავსოს ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე პირთა მაიდენტიფიცირებელი    მონაცემების    გარეშე    და    გადასცეს    შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს.
4.  ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.


რექტორი           გიორგი შარვაშიძე 


« უკან დაბრუნება