2011-12-30
ბრძანება №:519/02-04

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის I სემესტრის მაგისტრანტების 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის I სემესტრის მაგისტრანტების 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების შესახებ

   ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 23–ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ” ქვეპუნქტის, 43-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ი” ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56–ე მუხლის მე–2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 24–ე მუხლის, 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტის, ,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთაგან (ბაკალავრიატი /მაგისტრატურა) საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატთა შერჩევის წესისა და სტუდენტთაგან საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატთა შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ” სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №148/2010 დადგენილების, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2011 წლის 6 დეკემბრის №122/01-01 ბრძანების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის 2011 წლის 23 დეკემბრის №34817/02 დასკვნის,  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2011 წლის 12 დეკემბრის №33405/02  და 21 დეკემბრის №34477/02 წარდგინებების   საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. სპეციალობის გამოცდაში მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრში, დაფინანსდნენ,  საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის I სემესტრის შემდეგი მაგისტრანტები:

ა)    სამაგისტრო პროგრამა _ ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური შეფასება და კონსულტირება
ა.ა) ხეტეშვილი ნინო _ 1406.25 ლარი

ბ)    სამაგისტრო პროგრამა _ გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია
ბ.ა) ნამჩევაძე გიო _ 468.75 ლარი
ბ.ბ) სანამიან ვერონიკა _ 468.75 ლარი
ბ.გ) ქიტოშვილი ნინო _ 468.75 ლარი

გ)   სამაგისტრო პროგრამა _ განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა
გ.ა) ხოჯანაშვილი ლაშა _ 1406.25 ლარი

დ)    სამაგისტრო პროგრამა _ დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა
დ.ა) ნარიმანიძე ივანე _ 1406.25 ლარი

ე)    სამაგისტრო პროგრამა _ ინფორმაციული საზოგადოება და მედიის სოციოლოგია
ე.ა) ავსაჯანიშვილი ნინო _ 703.13 ლარი
ე.ბ) გვალია ანა _ 703.12 ლარი

ვ) სამაგისტრო პროგრამა _ კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია
ვ.ა) მალანია მარიამი _ 1406.25 ლარი

ზ)  სამაგისტრო პროგრამა _ კონფლიქტების ანალიზი და მართვა
ზ.ა)  ჯიქია დეა – 1406.25 ლარი

თ)  სამაგისტრო პროგრამა _ ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება
თ.ა) ბოხუა მარიამი _ 703.13 ლარი
თ.ბ) ზადიშვილი ანა _ 703.12 ლარი

ი)    სამაგისტრო პროგრამა _ პოლიტიკის  მეცნიერება  
ი.ა) კობერიძე ანა _ 1406.25 ლარი

კ)  სამაგისტრო პროგრამა _ საზოგადოებრივი გეოგრაფია
კ.ა) მარჯანიძე ნინო _ 1406.25 ლარი

ლ)  სამაგისტრო პროგრამა _ საჯარო მმართველობა
ლ.ა) ბოჭორიშვილი თამარი _ 1406.25 ლარი

მ) სამაგისტრო პროგრამა _ სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგია
მ.ა) მიქაძე ქეთევანი _ 1406.25 ლარი

ნ) სამაგისტრო პროგრამა _ სოციოლოგია
ნ.ა) ნადარაია ხატია _ 703.13 ლარი
ნ.ბ) ყიფშიძე თეა _ 703.12 ლარი

ო) სამაგისტრო პროგრამა _ შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია
ო.ა) ლომიაშვილი გელა  _ 1406.25 ლარი

პ) სამაგისტრო პროგრამა _ მედია და ახალი ტექნოლოგიები
პ.ა) გორგილაძე დავითი _ 1406.25 ლარი

ჟ) სამაგისტრო პროგრამა _ ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია
ჟ.ა) დეისაძე  გვანცა _ 1406.25 ლარი

რ) სამაგისტრო პროგრამა _ სოციალური მუშაობა
რ.ა) მამუკიშვილი თეონა _ 1406.25 ლარი

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილება მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.  ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                               დავით ჩომახიძე
« უკან დაბრუნება