2015-03-10
ბრძანება №:42/01-01

,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საგამომცემლო საქმიანობის სრულყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ” უნივერსიტეტის რექტორის 2014 წლის 5 მარტის №43/01-01 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ

,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საგამომცემლო საქმიანობის სრულყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ” უნივერსიტეტის რექტორის 2014 წლის 5 მარტის №43/01-01 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ

  ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2  მუხლის   ,,ჰ4“ ქვეპუნქტის, 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 53-ე მუხლის პირველი - მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 55-ე მუხლის, 56-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 57-ე მუხლის, 63-ე მუხლის, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის  11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, ამავე მუხლის მე-8 პუნქტის ,,ა“, ,,ო“ და ,,პ“ ქვეპუნქტების, ამავე მუხლის მე-9  ქვეპუნქტის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უცხოური სახელმძღვანელოებისა და სამეცნიერო ნაშრომების ქართულ ენაზე თარგმნისა და გამოცემის წესის დამტკიცების მიზნით ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საგამომცემლო საქმიანობის სრულყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ” უნივერსიტეტის რექტორის 2014 წლის 5 მარტის N43/01-01 ბრძანებაში შევიდეს შემდეგი დამატება (№3 დანართითურთ) და ბრძანების პირველი პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის ,,გ“ ქვეპუნქტი  -
,,გ) ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უცხოური სასწავლო ლიტერატურისა და სამეცნიერო ლიტერატურის ქართულ ენაზე თარგმნისა და გამოცემის წესი (დანართი №3).“.
2. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება.
3. დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების  დეპარტამენტს ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება.
4. წინამდებარე ბრძანების მოქმედება არ ვრცელდება ამ ბრძანებით რეგულირებულ ისეთ საკითხებზე, რომლებიც უნივერსიტეტში ამჟამად უკვე განხორციელების (რეალიზაციის) პროცესში იმყოფება, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ თარგმნის მოთხოვნის ინიციატორი წერილობით გამოხატავს ინტერესს, თარგმნის პროცესი განხორციელდეს წინამდებარე ბრძანებით გათვალისწინებული დანართის შესაბამისად.
5. ბრძანება ძალაში შედის გამოცემისთანავე.

რექტორი, პროფესორი                                 აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა

« უკან დაბრუნება