2020-02-25
ბრძანება №:44/01-01

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის საერთაშორისო სამართლის მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის საგამოცდო პერიოდის ვადების განსაზღვრის შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტის საერთაშორისო სამართლის მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის საგამოცდო პერიოდის ვადების განსაზღვრის შესახებ„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 55-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 56–ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების,
57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის „ა“, „ბ“, „ო“ და „პ“ ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტისა და იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის 2020 წლის 24 თებერვლის N3390/31-02 საფუძველზე,ვბრძანებ:

1. განისაზღვროს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული     ფაკულტეტის     საერთაშორისო     სამართლის მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის საგამოცდო პერიოდის ვადები შემდეგი სახით:

საგამოცდო პერიოდი - 13 იანვარი - 2 მარტი

2. ბრძანების   უნივერსიტეტის   ოფიციალურ   ვებგვერდზე   განთავსება   დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
3.  დაევალოს კანცელარიას, ბრძანება განათავსოს ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და გადასცეს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს;
4.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


რექტორი გიორგი შარვაშიძე 

« უკან დაბრუნება