2016-09-12
ბრძანება №:154/01-01

"სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წელს მაგისტრატურაში სპეციალობის მისაღები საგამოცდო კომისიისა და საპრეტენზიო საბჭოს დამტკიცების შესახებ” თსუ რექტორის 2016 წლის 6 სექტემბრის №148/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

"სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წელს მაგისტრატურაში სპეციალობის მისაღები საგამოცდო კომისიისა და საპრეტენზიო საბჭოს დამტკიცების შესახებ” თსუ რექტორის 2016 წლის 6 სექტემბრის №148/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილი, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი - მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა”, "ბ”, "ო” და "პ” ქვეპუნქტების, მე-9 და მე-15 პუნქტების, იურიდიული ფაკულტეტის 2016 წლის 6 სექტემბრის №29281/02 და ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2016 წლის 7 სექტემბრის №29850/02 წარდგინებების საფუძველზე,
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. შეტანილ იქნეს ცვლილება "სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წელს მაგისტრატურაში სპეციალობის მისაღები საგამოცდო კომისიისა და საპრეტენზიო საბჭოს დამტკიცების შესახებ” თსუ რექტორის 2016 წლის 6 სექტემბრის №148/01-01 ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებულ იურიდიული ფაკულტეტის №5 დანართში და ამოღებულ იქნეს კერძო სამართლის მიმართულებით საგამოცდო კომისიის შემადგენლობდან მე-5 ნომრად მითითებული თამარ ჩიტოშვილი.
2. შეტანილ იქნეს ცვლილება "სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წელს მაგისტრატურაში სპეციალობის მისაღები საგამოცდო კომისიისა და საპრეტენზიო საბჭოს დამტკიცების შესახებ” თსუ რექტორის 2016 წლის 6 სექტემბრის №148/01-01 ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებულ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის №7 დანართში და იგი ჩამოყალიბდეს წინამდებარე ბრძანების დანართის შესაბამისად.

                              დანართი 7
დამტკიცებულია 
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
2016 წლის 12 სექტემბრის
                                                         №154/01-01 ბრძანებით 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტიპროგრამის დასახელება

საგამოცდო კომისია (გასაუბრება)

საპრეტენზიო

საბჭო

1.

განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა

1. ია აფთარაშვილი (თავმჯდომარე)

2 . ნინო ლაბარტყავა

1.ირინე გედევანიშვილი

(თავმჯდომარე)

2. სოფიო თევდორაძე)

2.

შრომის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

1 . მაია რობაქიძე (თავმჯდომარე)

2 . ლამარა სუხიტაშვილი

3. ბენიძე თამარ

1. თამარ ბოკუჩავა

(თავმჯდომარე)

3 .

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია

1 . თამარ აბაშიძე

2. მედეა დესპოტაშვილი

(თავმჯდომარე)

1. ირინე ჟვანია

2. თამარ მახარაძე (თავმჯდომარე)

3. ეკატერინე ფირცხალავა

4 .

კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია

1. შორენა მამუკაძე (თავმჯდომარე)

2. მაია მაჭავარიანი წერეთელი

3. თეონა გავაშელიშვილი

1.მარიამ ხვადაგიანი

(თავმჯდომარე)

5.

განათლების მეცნიერებები

1. მარინე გოგნელაშვილი

2. მაია მემარნიშვილი

3. ეფემია ხარაძე (თავმჯდომარე)

1.ქეთევან ჭკუასელი (თავმჯდომარე) 2.ზაქარია ქიტიაშვილი

6.

მასწავლებელთა განათლება (ქართულის სწავლების მეთოდიკა)

1.ზაქარია ქიტიაშვილი (თავმჯდომარე)

1.ქეთევან

აფთარაშვილი

(თავმჯდომარე)

7.

მასწავლებელთა განათლება (მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა)

1. ლამარა ქურჩიშვილი

(თავმჯდომარე)

1. წამალაშვილი დავით

(თავმჯდომარე)

8.

მასწავლებელთა განათლება (ინგლისურის სწავლების მეთოდიკა)

1.ინა ბარათაშვილი

(თავმჯდომარე)

1.იზაბელა პეტრიაშვილი (თავმჯდომარე)

9.

მასწავლებელთა განათლება (გერმანულის სწავლების მეთოდიკა)

1. ანი წეროძე

(თავმჯდომარე)

1. მადონა ლაბაძე

(თავმჯდომარე)

10 .

მასწავლებელთა განათლება (გეოგრაფიის სწავლების მეთოდიკა)

1. ლია კვერენჩხილაძე (თავმჯდომარე)

1. ეთერი დავითაია

(თავმჯდომარე)


3. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
4. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
5. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავერექტორის მოვალეობის 
შემსრულებელი, პროფესორი                              
დარეჯან თვალთვაძე


« უკან დაბრუნება