2020-07-31
ბრძანება №:635/02-04

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური პროექტების დაფინანსების განმსაზღვრელი საბჭოს მიერ გამარჯვებულად გამოვლენილი პროექტების დაფინანსების შესახებ

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სტუდენტური პროექტების დაფინანსების განმსაზღვრელი საბჭოს  მიერ გამარჯვებულად გამოვლენილი პროექტების დაფინანსების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის,  მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ ,,ო’’ და ,,პ” ქვეპუნქტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2020 წლის 30 იანვრის N24/02-01 ბრძანების, სტუდენტური პროექტების დაფინანსების განმსაზღვრელი   საბჭოს   თავმჯდომარის,   პროფესორის   თ.   გაგოშიძის   30.07.2020წ. N10494/10 წერილის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. დაფინანსდეს, სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური პროექტების დაფინანსების განმსაზღვრელი საბჭოს მიერ გამარჯვებულად გამოვლენილი შემდეგი პროექტები:

ა) პირველკურსელთა დახვედრის ღონისძიება (Welcome Party) 2020;
ბ) პირველკურსელთა ექსკურსიები 2020;
გ) ბიზნეს ინგლისური თსუ-ს სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისთვის;
დ) საფერავის ღვინიდან მიღებული ფლავონოიდების მოქმედება ვირთაგვის ანტიოქსიდანტურ ფერმენტებზე;
ე)  პირველი  ელ-კონფერენცია  თემაზე  „ელ-მმართველობა  და  ელ-გამჭვირვალობა- საერთაშორისო ტენდენციები და საქართველო“;
ვ) ჯავახეთის სტუდენტური ექსპედიცია;
ზ) განათლების დარგის მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა საერთაშორისო სამეცნიერო პროცესებში ინტეგრირება;

2. დაევალოს   საფინანსო   დეპარტამენტს   თანხების   ხარჯვა   განახორციელოს გამარჯვებული პროექტების ბიუჯეტებიდან;
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
4. წინამდებარე    ბრძანება    კანონმდებლობით    დადგენილი    წესით    გადაეცეს დაინტერესებულ პირებს   და   შესაბამის   სტრუქტურულ   ერთეულს   (საფინანსო დეპარტამენტი);
5.   ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი   ლაშა საღინაძე

« უკან დაბრუნება