2015-12-14
ბრძანება №:1030/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე
 
         ,,უმაღლესი  განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ ,,ო’’და ,,პ’’ქვეპუნქტების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის     რ. სანადირაძის 2015 წლის 02 დეკემბრის №44856/02 დასკვნის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორის    რ. ბოჭორიშვილის 2015 წლის 30 ნოემბრის №44481/02 წარდგინების საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ,  2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში 51186.38 ლარით დაფინანსდნენ, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  შემდეგი მაგისტრანტები:  


#

გვარი

სახელი

პირადი #

სემესტრი

სამაგისტრო პროგრამა

დაფინანსება

1.                    

მანია

ვეფხვია

2

ბიოფიზიკა (ინტერდისციპლინური)

1406,25

2.                    

ალხანიშვილი

დავით

1

ფუნდამენტური ფიზიკა

779

3.                    

არსანიძე

ელენე

1

გამოყენებითი ბიომეცნიერებები

779

4.                    

ბერიანიძე

ნინო

3

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

779

5.                    

ბექაური

სალომე

3

კომპიუტერული მეცნიერება

779

6.                    

ბიჭიაშვილი

ნინო

1

ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

779

7.                    

ბრეგაძე

მარიამი

1

ქიმია

779

8.                    

გესლაიძე

ნინო

1

გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფ- ტური დაგეგმარება,

779

9.                    

გოგნაძე

გიორგი

3

მათემატიკა

779

10.                

გოგოლაძე

ზურაბ

3

გამოყენებითი ფიზიკა

779

11.                

გოგოლიშვილი

ანა

3

მათემატიკა

779

12.                

გოძიაშვილი

ნინო

3

ინფორმაციული სისტემები

779

13.                

დევნოზაშვილი

საბა

3

ინფორმაციული სისტემები

779

14.                

დოიაშვილი

მარინე

3

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

779

15.                

ებრალიძე

ნუკრი

3

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

779

16.                

ეცადაშვილი

მარიკა

3

მათემატიკა

779

17.                

თათიკიშვილი

მარიამ

3

მათემატიკა

779

18.                

თანიაშვილი

გრიგოლ

1

გამოყენებითი ფიზიკა

779

19.                

თეზელიშვილი

ბექა

3

გამოყენებითი მათემატიკა

779

20.                

თუთბერიძე

მარგარიტა

3

გამოყენებითი მათემატიკა

779

21.                

იაშვილი

გიორგი

3

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

779

22.                

კაზარიანი

ირინა

1

ინფორმაციული სისტემები

779

23.                

კელენჯერიძე

თინიკო

3

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

779

24.                

კერესელიძე

დავით

3

ფუნდამენტური ფიზიკა

779

25.                

კვირიკაშვილი

ირაკლი

3

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

779

26.                

კობაიძე

რევაზი

1

გამოყენებითი ფიზიკა

779

27.                

კურკუმული

მარიამ

3

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

779

28.                

ლალიაშვილი

ლაშა

1

გამოყენებითი ფიზიკა

779

29.                

ლაშხი

ლაშა

3

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

779

30.                

მგელაძე

თინა

3

გამოყენებითი მათემატიკა

779

31.                

მეურმიშვილი

დაჩი

1

ფუნდამენტური ფიზიკა

779

32.                

მიქაელიანი

ელენა

1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

779

33.                

მიქელაძე

ხატია

1

ბიოლოგია

779

34.                

მჭედლიძე

ნათია

3

გამოყენებითი მათემატიკა

779

35.                

მჭედლიძე

სალომე

1

ფუნდამენტური ფიზიკა

779

36.                

ნადირაძე

ნინო

3

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

779

37.                

ონაშვილი

ქეთევანი

1

ქიმია

779

38.                

პონიატოვსკი

ლუკა

1

ფუნდამენტური ფიზიკა

779

39.                

რუსია

თეონა

1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

779

40.                

სამუშია

გაგა

3

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

779

41.                

სეხნიაშვილი

გიორგი

3

ინფორმაციული სისტემები

703,13

42.                

ფონიავა

ბექა

3

გამოყენებითი ფიზიკა

779

43.                

ქარაული

დიმიტრი

3

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

779

44.                

ქიმერიძე

თორნიკე

3

ფუნდამენტური ფიზიკა

779

45.                

ქლიბაძე

ლევან

1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

779

46.                

ქობულაშვილი

სოფიკო

1

ინფორმაციული სისტემები

779

47.                

ქუთათელაძე

ქეთევან

1

კომპიუტერული მეცნიერება

779

48.                

ღვაბერიძე

ბექა

3

ინფორმაციული სისტემები

779

49.                

ყალიჩავა

ზვიად

3

მათემატიკა

779

50.                

ყალიჩავა

თეკლე

1

ბიოლოგია

779

51.                

შავაძე

თეა

3

მათემატიკა

779

52.                

შერგელაშვილი

ელენე

3

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

779

53.                

ჩადუნელი

უშანგი

3

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

779

54.                

ჩალაური

გიგა

1

კომპიუტერული მეცნიერება

779

55.                

ჩიკვაიძე

ირაკლი

1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

779

56.                

ჩოკოშვილი

ზურაბ

3

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

779

57.                

ჩუბინიძე

ზაზა

1

ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია

779

58.                

ცუცხვაშვილი

ბააკა

3

ინფორმაციული სისტემები

779

59.                

წულაია

გიორგი

3

მათემატიკა

779

60.                

ჭამიაშვილი

ნინო

3

გამოყენებითი მათემატიკა

779

61.                

ჭელიძე

ბექა

3

ინფორმაციული სისტემები

779

62.                

ხეჩოშვილი

ხატია

1

გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფ- ტური დაგეგმარება,

779

63.                

ხურცია

ნათია

1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

779

64.                

ხურციძე

ნინო

3

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

779

65.                

ჯალიაშვილი

გიორგი

3

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

779
2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                   დ. ჩომახიძე 

« უკან დაბრუნება